ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
CZAS WOLNY JAKO DETERMINANTA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 30-09-2017
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
NSZ 2017;12(3):163-173
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Czas wolny jest istotnym elementem stylu życia człowieka, który wyraża się w jego świato­poglądzie, celach, dążeniach życiowych i aspiracjach, jak również na płaszczyźnie przejawianych przez niego zachowań oraz działań rynkowych. Współcześnie czas wolny jest zasobem wysoko cenionym. Jest wartością samą w sobie, pozostającą w niedoborze, stąd tak ważne jest zarówno umiejętne wygospoda­rowanie, jak i satysfakcjonujące spożytkowanie czasu wolnego. Czas wolny to czas, w którym jednostka może zaspokajać swoje potrzeby, oddając się różnym zajęciom w sposób pozbawiony przymusu, czy będzie to odpoczynek, rozrywka, rozwój lub bezinteresowne kształcenie się, czy też dobrowolne uczestniczenie w życiu społecznym po uwolnieniu się od obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych. Niniejsze opracowanie skupia się na problematyce zachowań konsumentów w czasie wolnym. Głównym jego celem jest próba pokazania związku czasu wolnego z konsumpcją, sposobów spędzania czasu wolnego przez konsumentów oraz determinant wyboru określonych form aktywności.
 
REFERENCJE (21)
1.
BERBEKA J., MAKÓWKA M., NIEMCZYK A., 2008, Podstawy ekonomiki i orga-nizacji czasu wolnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 
2.
BOMBOL M., 2008, Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, „Monografie i Opracowania”, Nr 555, SGH, Warszawa.
 
3.
BOMBOL M., DĄBROWSKA A., 2003, Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing, K.E. Liber, Warszawa.
 
4.
BURLITA A., 2006, Zachowania konsumentów w czasie wolnym i ich uwarunkowa-nia na przykładzie konsumentów klasy średniej regionu zachodniopomorskiego, Uni-wersytet Szczeciński, Szczecin.
 
5.
BYLOK F., 2013, Wybrane formy zachowań konsumpcyjnych w czasie wolnym w spo-łeczeństwie konsumpcyjnym, „Handel Wewnętrzny”, Nr 4, tom I, s. 92-101.
 
6.
BYWALEC Cz., 2010, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C. H. Beck, Warszawa.
 
7.
BYWALEC Cz., RUDNICKI L., 2002, Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 
8.
CAMBELL C., 2008, Zakupy, spędzanie czasu wolnego i wojna płci, [w:] P. Sztomka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Wydawnictwo ZNAK, Kra-ków, s. 357-369.
 
9.
CIELOCH G., KUCZYŃSKI J., ROGOZIŃSKI K., 1992, Czas wolny – czasem kon-sumpcji?, PWE, Warszawa.
 
10.
DUMAZEDIER J., 1960, Current problems of the sociology of leisure, "International Social Science Journal", No 4(4), s. 522-531.
 
11.
HOYER W. D., MACLNNIS D. J., 2010, Consumer behavior, Cengage Learning, New York.
 
12.
JACHNIS A., TERELAK J. F., 1998, Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 
13.
JANOŚ-KRESŁO M., 2013, Aktywność społeczna Polaków w czasie wolnym, „Handel Wewnętrzny”, Nr 4, tom II, s. 265-275.
 
14.
JUNG B., 1989, Ekonomia czasu wolnego. Zarys problematyki, Wydawnictwo Nau-kowe PWN, Warszawa.
 
15.
KIEŻEL E. (red.), 1991, Uwarunkowania i modele konsumpcji, Wydawnictwo Aka-demii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 
16.
KOTLER Ph., 1994, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 
17.
MAŁYK-KALETA A., 2013, Czas jako wyznacznik zachowań konsumentów w ujęciu kulturowym, „Handel Wewnętrzny”, nr 4, tom II, s. 3-13.
 
18.
MAZUREK-ŁOPACIŃSKA K., SOBOCIŃSKA M., 2013, Czas wolny jako element budżetu czasu człowieka, „Handel Wewnętrzny”, Nr 4, tom I, s. 79-91.
 
19.
PIĘTA J., 2004, Pedagogika czasu wolnego, Druk Tur, Warszawa.
 
20.
QUINTENS L., MATTHYSSENS P., 2010, Involving the proces dimensioms of time in case-based research, „Industrial Marketing Management”, No. 39, s. 91-99.
 
21.
RITZER G., 2004, Magiczny świat konsumpcji, Warszawskie Wydawnictwo Literac-kie MUZA SA, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top