ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ASPEKTY MARKETINGOWE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI
 
 
Więcej
Ukryj
1
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH
 
 
Data publikacji online: 31-03-2017
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
NSZ 2017;12(1):119-128
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W gospodarce opartej na wiedzy kapitał ludzki to najcenniejszy zasób będący w dyspozycji organizacji. W tym kontekście wyzwaniem dla pracodawców staje się przyciąganie i zatrzymanie utalentowanych pracowników. Na dzisiejszym, coraz bardziej wymagającym rynku pracy, niezbędna staje się dbałość o dobry wizerunek firmy, co skutkuje rozwojem funkcji marketingowej zarządzania zasobami ludzkimi. Istotną rolę odgrywa tu etap rekrutacji jako jeden z najbardziej widocznych na zewnątrz działań przedsiębiorstwa. Z marketingowego punktu widzenia zarówno oferta zatrudnienia, jak i cały proces rekrutacyjny powinny być atrakcyjne, aby zainteresować kandydatów i zachęcić do aktywności. Wymaga to sięgania po nowoczesne, dostosowane do oczekiwań kandydatów formy rekrutacji.
 
REFERENCJE (23)
1.
BARUK A.I., 2005, Rola marketingu personalnego we współczesnym przedsiębiorstwie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, nr 39.
 
2.
BARUK A.I., 2006, Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa.
 
3.
BARUK A.I., 2012, Rola marketingu personalnego w kształtowaniu wizerunku organizacji naukowej, „Prace Instytutu Lotnictwa”, nr 4 (225).
 
4.
BARUK A.I., 2014, Zewnętrzny marketing personalny jako element holistycznej orientacji organizacji, „Marketing i Rynek”, nr 3/2014.
 
5.
BRATTON J., GOLD J., 2003, Human resource management: theory and practice, Palgrave Macmillan. London.
 
6.
BUKOWSKA U., 2006, Interesariusze a zarządzanie zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 711.
 
7.
CIEPIELA M., 2014, Wpływ interesariuszy na zarządzanie przedsiębiorstwem, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, nr 3/2014.
 
8.
GABLETA M., 2004, Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 
9.
KOZLOWSKI M., 2012, Employer branding, Oficyna a Walters kluwer business, Warszawa.
 
10.
LISTWAN T., 2010, Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
11.
PALONKA J., PORĘBSKA-MIĄC T., 2014, Rekrutacja w mediach społecznościowych (social recruitin), [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole.
 
12.
POCZTOWSKI A., 1993, Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, seria specjalna: „Monografie”, AE w Krakowie, Kraków 1993.
 
13.
POCZTOWSKI A.,1998, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
 
14.
SCHWAN K., SEIPEL K. G,, Marketing kadrowy, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 1997, s. 7.
 
15.
SIWKA D., 2015, Candidat Experience, “Benefit”, nr 7-8(43).
 
16.
WOJTASZCZYK K., 2012, Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
17.
WOŹNIAK J., 2014, Crowdsourcing - IV etap rozwoju rekrutacji internetowej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 1.
 
18.
WOŹNIAK J., 2015, Grywalizacja w zarządzaniu ludźmi, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, nr 2.
 
19.
ZAJĄC K., 2014, Marketing rekrutacyjny jako narzędzie employer, [w:] K. Kubiak (red.), Employer Branding w teorii i praktyce, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 
20.
ZBIEGIEŃ-MACIĄG L., 1996, Marketing personalny, Business Press, Warszawa.
 
21.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top