REVIEW PAPER
ASPEKTY MARKETINGOWE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI
 
 
More details
Hide details
1
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH
 
 
Online publication date: 2017-03-31
 
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
NSZ 2017;12(1):119-128
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In the knowledge economy human capital is the most precious resource at the disposal of the organization. In this context, the challenge for employers is to attracting and retaining talented employees. In today's increasingly demanding labor market, it becomes necessary to care for the good image of the company, resulting in the development of marketing functions of human resource management. Ań essential role in the recruitment stage as one of the most visible outside the company's activities. From a marketing point of view of both the offer of employment and the entire recruitment process should be attractive enough to attract candidates and encourage them to be active. This requires recourse to modern, tailored to the expectations of candidates forms of recruitment.
 
REFERENCES (23)
1.
BARUK A.I., 2005, Rola marketingu personalnego we współczesnym przedsiębiorstwie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, nr 39.
 
2.
BARUK A.I., 2006, Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa.
 
3.
BARUK A.I., 2012, Rola marketingu personalnego w kształtowaniu wizerunku organizacji naukowej, „Prace Instytutu Lotnictwa”, nr 4 (225).
 
4.
BARUK A.I., 2014, Zewnętrzny marketing personalny jako element holistycznej orientacji organizacji, „Marketing i Rynek”, nr 3/2014.
 
5.
BRATTON J., GOLD J., 2003, Human resource management: theory and practice, Palgrave Macmillan. London.
 
6.
BUKOWSKA U., 2006, Interesariusze a zarządzanie zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 711.
 
7.
CIEPIELA M., 2014, Wpływ interesariuszy na zarządzanie przedsiębiorstwem, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, nr 3/2014.
 
8.
GABLETA M., 2004, Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 
9.
KOZLOWSKI M., 2012, Employer branding, Oficyna a Walters kluwer business, Warszawa.
 
10.
LISTWAN T., 2010, Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
11.
PALONKA J., PORĘBSKA-MIĄC T., 2014, Rekrutacja w mediach społecznościowych (social recruitin), [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole.
 
12.
POCZTOWSKI A., 1993, Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, seria specjalna: „Monografie”, AE w Krakowie, Kraków 1993.
 
13.
POCZTOWSKI A.,1998, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
 
14.
SCHWAN K., SEIPEL K. G,, Marketing kadrowy, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 1997, s. 7.
 
15.
SIWKA D., 2015, Candidat Experience, “Benefit”, nr 7-8(43).
 
16.
WOJTASZCZYK K., 2012, Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
17.
WOŹNIAK J., 2014, Crowdsourcing - IV etap rozwoju rekrutacji internetowej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 1.
 
18.
WOŹNIAK J., 2015, Grywalizacja w zarządzaniu ludźmi, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, nr 2.
 
19.
ZAJĄC K., 2014, Marketing rekrutacyjny jako narzędzie employer, [w:] K. Kubiak (red.), Employer Branding w teorii i praktyce, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 
20.
ZBIEGIEŃ-MACIĄG L., 1996, Marketing personalny, Business Press, Warszawa.
 
21.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top