ARTYKUŁ ORYGINALNY
System rachunkowości jednostki budżetowej a system rachunkowości podmiotu gospodarczego
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 27-03-2019
 
 
Data publikacji: 27-03-2019
 
 
NSZ 2019;14(1):153-166
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Systemy rachunkowości różnych jednostek funkcjonujących w gospodarce polskiej różnią się między sobą, mimo że bazują na jednej ustawie o rachunkowości. Różnice te wynikają najczęściej ze specyfiki warunków ich funkcjonowania. W niniejszym opracowaniu przedstawiono system rachunkowości w gospodarce polskiej oraz specyfikę systemu rachunkowości budżetowej. Ponadto dokonano porównania systemu rachunkowości przedsiębiorstwa i jednostki budżetowej działającej w obszarze finansów publicznych, wskazując na podobieństwa i różnice. Za podstawę porównań przyjęto zadania rachunkowości określone w prawie bilansowym.
 
REFERENCJE (11)
1.
Gąsiorek K., 2017, Klasyfikacja budżetowa 2017, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa
 
2.
Kuczyńska-Cesarz A., 2017, Zmiany systemu rachunkowości w Polsce a zwinność podmiotów gospodarczych z sektora MŚP, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, t. 12, nr 2.
 
3.
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (DzU 2018 poz. 2225).
 
4.
Patterson R., 2015, Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i po angielsku, Swiss Contribution, Ministerstwo Finansów, CFRR, Word Bank Group, Warszawa.
 
5.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU 2017 poz. 1911 ze zm.)
 
6.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU 2017 poz. 2168 ze zm.).
 
7.
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU 2017 poz. 1089 ze zm.).
 
8.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2018 poz. 2354).
 
9.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2018 poz. 395).
 
10.
Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., 2013, Rachunkowość budżetowa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
11.
Kołodziej B., Zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (dostęp: 18.12.2018), https://samorzad.infor.pl/tema....
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top