ORIGINAL PAPER
The accounting system of the budgetary unit and the accounting system of the enterprise
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania
 
 
Online publication date: 2019-03-27
 
 
Publication date: 2019-03-27
 
 
NSZ 2019;14(1):153-166
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Accounting systems of various entities operating in the Polish economy differ, although they are based on one act on accounting. These differences usually result from the specificity of their operating conditions. This study presents the accounting system in the Polish economy and the specificity of the budget accounting system. In addition, a comparison of the enterprises accounting system and the budget unit operating in the area of public finance was made, indicating similarities and differences. The accounting tasks specified in the balance sheet law were adopted as the basis for comparisons.
 
REFERENCES (11)
1.
Gąsiorek K., 2017, Klasyfikacja budżetowa 2017, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa
 
2.
Kuczyńska-Cesarz A., 2017, Zmiany systemu rachunkowości w Polsce a zwinność podmiotów gospodarczych z sektora MŚP, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, t. 12, nr 2.
 
3.
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (DzU 2018 poz. 2225).
 
4.
Patterson R., 2015, Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i po angielsku, Swiss Contribution, Ministerstwo Finansów, CFRR, Word Bank Group, Warszawa.
 
5.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU 2017 poz. 1911 ze zm.)
 
6.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU 2017 poz. 2168 ze zm.).
 
7.
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU 2017 poz. 1089 ze zm.).
 
8.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2018 poz. 2354).
 
9.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2018 poz. 395).
 
10.
Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., 2013, Rachunkowość budżetowa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
11.
Kołodziej B., Zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (dostęp: 18.12.2018), https://samorzad.infor.pl/tema....
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top