ARTYKUŁ ORYGINALNY
Instrumenty rachunkowości finansowej usprawniające proces zarządzania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 27-03-2019
 
 
Data publikacji: 27-03-2019
 
 
NSZ 2019;14(1):107-120
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Gospodarowanie środkami trwałymi w przedsiębiorstwie ma bezpośredni wpływ na osiągane wyniki ekonomiczno-finansowe. Zarządzający przedsiębiorstwami wykorzystują różne instrumenty usprawniające ten proces. W artykule zaprezentowano wybrane instrumenty rachunkowości finansowej udoskonalające zarządzanie środkami trwałymi w jednostce gospodarczej. Do takich instrumentów należą m.in. polityka rachunkowości oraz Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT). W niniejszym opracowaniu scharakteryzowano te instrumenty i wskazano ich znaczenie w tworzeniu systemu rachunkowości, którego finalnym produktem jest rzetelne sprawozdanie finansowe.
 
REFERENCJE (15)
1.
Gabrusewicz W. (red.), 2014, Audyt sprawozdań finansowych. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
2.
Kuczyńska-Cesarz A., 2010, Rachunkowość, cz. I, Difin, Warszawa.
 
3.
Kuczyńska-Cesarz A., 2017, Zmiany systemu rachunkowości w Polsce a zwinność podmiotów gospodarczych z sektora MŚP, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, t. 12, nr 2.
 
4.
MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej), 2007, t. 1, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa
 
5.
Nazar A., 2010, Podatkowe skutki likwidacji środków trwałych oraz zaniechanych inwestycji, „Rachunkowość”, nr 8.
 
6.
Nowak E., 2016, Rachunkowość – zasady i metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
7.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (DZU 2016 poz. 1864).
 
8.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (DzU 2010 nr 242 poz. 1622).
 
9.
Seredyński R., Szaruga K., 2017, Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości, Wydawnictwo dla Biznesu ODDK, Gdańsk.
 
10.
Szafrańska M., 2014, Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacyjnymi, „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości”, nr 16.
 
11.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 2019 poz. 865).
 
12.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU 2019 poz. 1387).
 
13.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2019 poz. 351).
 
14.
Walińska E., 2016, Teoretyczne i praktyczne aspekty polityki rachunkowości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 2.
 
15.
Grad P., Analiza i prognoza finansowa (dostęp: 08.12.2018), https://analizy-prognozy.pl/.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top