ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
SMART CITY. UJĘCIE NOWYCH TECHNOLOGII W KONCEPCJI INTELIGENTNEGO MIASTA
 
Więcej
Ukryj
1
UNIWERSYTET OPOLSKI
 
 
Data publikacji online: 30-09-2017
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
NSZ 2017;12(3):29-40
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest analiza roli nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w koncepcji smart city oraz ocena ich udziału w tworzeniu inteligentnych miast. Smart city to nowatorska koncepcja rozwoju współczesnych miast, która nie posiada jednej, powszechnie przyjętej definicji. Spory w debatach na temat smart city dotyczą nie tylko polskiego tłumaczenia czy kwestii możliwości określania metropolii mianem inteligentnych, ale także udziału nowych technologii w kształtowaniu zrównoważonego, mądrego miasta. Rozważania podjęte w artykule mają charakter teoretyczny i omawiają m.in. różne ujęcia koncepcji smart city oraz odpowiedniego podejścia do nowych technologii. W prawidłowym rozumieniu koncepcji smart city, jak również w samych procesach zarządzania inteligentnym miastem nowe technologie odgrywają istotną rolę i mogą pomóc władzom miejskim poradzić sobie z wyzwaniami współczesności powstającymi na skutek wzrastającej liczby mieszkańców miast.
 
REFERENCJE (14)
1.
STAWASZ D., SIKORA-FERNANDEZ (red. nauk.), 2015, Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city, Placet, Warszawa.
 
2.
MILLER M., 2016, Internet rzeczy. Jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat, PWN, Warszawa.
 
3.
MURASZKIEWICZ M., 2016, Ku nowej utopii, ku inteligentnym miastom, [w:] D. Gotlib, R. Olszewski (red. nauk.), Smart city. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, PWN, Warszawa.
 
4.
GOTLIB D., OLSZEWSKI R., 2016, Wprowadzenie, [w:] D. Gotlib, R. Olszewski (red. nauk.), Smart city. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, PWN, Warszawa.
 
5.
UNITED NATIONS, 2015, World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, United Nations, New York.
 
6.
STAWASZ D., SIKORA-FERNANDEZ D., TURAŁA M., 2012, Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica”, nr 29.
 
7.
MANVILLE C., COCHRANE G., CAVE J., MILLARD J., PEDERSON J. K., THAARUP R. K., LIEBE A., WISSNER M., MASSINK R., KOTTERINK B., 2014, Mapping Smart Cities in the EU, European Parliament, Brussels.
 
8.
GIFFINGER R., FERTNER CH., KRAMAR H., KALASEK R., PICHLER-MILANOVIC N., MEIJERS E., 2007, Smart cities Ranking of European medium-sized cities, Centre of Regional Science, Vienna UT.
 
9.
ŻYLIŃSKA I., Czym wg pani/pana jest smart city i smart region? [w:] „Inteligentne Miasta i Regiony”, nr 1/2016.
 
10.
PROKOPOWICZ A., 2016, Walka o mądre i inteligentne miasta, [w:] „Inteligentne Miasta i Regiony”, nr 1/2016.
 
11.
BEREZOWSKA J., HUET M., KAMIŃSKA M., KWIATKOWSKA M., ROZKRUT D., ZYCH A., 2010, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badania statystycznych z lat 2006-2010, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_2006-2010.pdf (15.11.2016).
 
12.
NOWAK M., 2016, EEC 2016: Smart Cities to miasta mądrze zarządzane, www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/eec-2016-smart-cities-to-miasta-madrze-zarzadzane,80729 (03.11.2016).
 
13.
FOJUD A., 2016, Dlaczego smart city warto tłumaczyć jako użyteczne miasta?, www.smartcityforum.pl/dlaczego-smart-city-warto-tlumaczyc-jako-uzyteczne-miasto (12.11.2016).
 
14.
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 2012, Słownik pojęć SRT, www.bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_inne/proj_strat_rozw_trans_do_roku_2020_w_persp_do_2030/px_14082012_1_12_04_26_zalacznik_nr_1_slownik_kor_rk.pdf (15.11.2016).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top