ARTYKUŁ ORYGINALNY
Możliwości wykorzystania społecznej odpowiedzialności biznesu w jednostkach opieki zdrowotnej na przykładach wybranych zagranicznych szpitali specjalistycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
 
2
Gdański Uniwersytet Medyczny, Z, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej,
 
3
II Zakład Radiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny
 
 
Data publikacji online: 28-06-2018
 
 
Data publikacji: 28-06-2018
 
 
NSZ 2018;13(2):47-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W ostatnich latach nastąpił intensywny wzrost zainteresowania tematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Idea ta kojarzona jest głównie z korporacjami, których działania m.in. promują ochronę zdrowia. Jednak CSR z powodzeniem może być wykorzystywany przez jednostki opieki zdrowotnej takie jak szpitale wielospecjalistyczne czy sieci medyczne. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych zagranicznych szpitali wielospecjalistycznych (Apollo Hospitals w Indiach i Derby Teaching Hospitals NHS Foundation Trust w Wielkiej Brytanii), które z powodzeniem stosują politykę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Autorzy przeanalizowali również możliwości wykorzystania CSR w ochronie zdrowia w środowisku polskiego prawa, które ogranicza promocję w sektorze ochrony zdrowia. Ze względu na popularność oraz perspektywiczny charakter zagadnienia, w finalnej części artykułu omówiono praktyki, które powinny znaleźć się w polskich podmiotach leczniczych.
 
REFERENCJE (18)
1.
Brammer S., Millington A., Rayton B., 2007, The Contribution of Corporate Social Responsibility to Organizational Commitment, „International Journal of Human Resource Management”, nr 18 (10).
 
2.
Certo S.C., 2003, Modern Management. Adding Digital, Focus, Pearson Education International.
 
3.
Kim H.R. i in., 2010, Corporate Social Responsibility and Employee-Company Identification, „Journal of Business Ethics”, nr 95.
 
4.
Lotko M., 2012, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako istotny element realizacji celów zrównoważonego rozwoju, [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” nr 26 (712), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 
5.
Luu Trong T., Luu Thi B.N., 2014, CSR-based model of clinical governance, „International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing” nr 8 (1).
 
6.
Michalczuk G., Mikulska T., 2015, Wykorzystanie modelu LBG do mierzenia efektywności zaangażowania społecznego przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 77 (873).
 
7.
Naczelna Izba Lekarska, 2013, Opinia prawna w przedmiocie ograniczeń reklamy i informowania o zakresie i rodzaju udzielanych w praktyce lekarskiej świadczeń lekarskich, NRL/ZRP/WI/163/2013.
 
8.
Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, COM (2011) 681.
 
9.
Rogowski R., 2015, Praktyka CSR w polskich przedsiębiorstwach w opinii doradców, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” nr 19 (1).
 
10.
Stefańska K., 2008, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a cel jego istnienia, [w:] H. Mruk (red.), Marketing – zagadnienia współczesne, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 
11.
Stoner J.A.F., 2000, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 
12.
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, tekst jednolity Dz.U. 1971 Nr 12, poz. 114 z późn. zm.
 
13.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, tekst jednolity Dz.U. 1993 Nr 7, poz. 34 z późn. zm.
 
14.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o działalności leczniczej, tekst jednolity Dz.U. 2011 nr 112, poz. 654 z późn. zm.
 
15.
Zadros K., 2017, Kształtowanie wizerunku i pozycji rynkowej podmiotów leczniczych – CSR czy PR?, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 313. Możliwości wykorzystania społecznej odpowiedzialności biznesu... 61
 
16.
Apollo Hospitals, 2016, Annual Report:2015-2016, https://www.apollohospitals.co... annual-report-year-2016.pdf, s. 59-61, 87-120 [5.11.2017].
 
17.
Derby Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, 2017, Annual Report & Accounts 2016-17, http://www.derbyhospitals.nhs....& servicetype=Inline, s. 79-160 [10.11.2017].
 
18.
Tehemar S.Z., Corporate Social Responsibility in Healthcare, https://www.healthworkscollect.... com/corporate-social-responsibility-healthcare-sectors/, [5.11.2017].
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top