ORIGINAL PAPER
The possibilities of using corporate social responsibility in healthcare units on the example of hospitals
 
More details
Hide details
1
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
 
2
Gdański Uniwersytet Medyczny, Z, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej,
 
3
II Zakład Radiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny
 
 
Online publication date: 2018-06-28
 
 
Publication date: 2018-06-28
 
 
NSZ 2018;13(2):47-61
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In recent years there has been an intense interest in corporate social responsibility (CSR). This idea is associated mainly with corporations, whose activities sometimes include health promotion. However, CSR can be successfully used by health care units such as multi-specialty hospitals or medical networks. The purpose of this article is to present entities that successfully implement corporate social responsibility policies. Another aim of the authors is to confront the activities of the aforementioned entities with the Polish law, which limits the promotion in the health sector. The article summarizes the main benefits of implementing CSR policies by treatment providers on the example of specialized hospitals. Subsequently, the authors confronted this with the provisions of Polish law, taking into account the reservations concerning the promotion in medical entities. Due to the popularity and the futuristic nature of the issue, the final part of the article discusses the practices that should be included in Polish medical institutions.
 
REFERENCES (18)
1.
Brammer S., Millington A., Rayton B., 2007, The Contribution of Corporate Social Responsibility to Organizational Commitment, „International Journal of Human Resource Management”, nr 18 (10).
 
2.
Certo S.C., 2003, Modern Management. Adding Digital, Focus, Pearson Education International.
 
3.
Kim H.R. i in., 2010, Corporate Social Responsibility and Employee-Company Identification, „Journal of Business Ethics”, nr 95.
 
4.
Lotko M., 2012, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako istotny element realizacji celów zrównoważonego rozwoju, [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” nr 26 (712), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 
5.
Luu Trong T., Luu Thi B.N., 2014, CSR-based model of clinical governance, „International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing” nr 8 (1).
 
6.
Michalczuk G., Mikulska T., 2015, Wykorzystanie modelu LBG do mierzenia efektywności zaangażowania społecznego przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 77 (873).
 
7.
Naczelna Izba Lekarska, 2013, Opinia prawna w przedmiocie ograniczeń reklamy i informowania o zakresie i rodzaju udzielanych w praktyce lekarskiej świadczeń lekarskich, NRL/ZRP/WI/163/2013.
 
8.
Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, COM (2011) 681.
 
9.
Rogowski R., 2015, Praktyka CSR w polskich przedsiębiorstwach w opinii doradców, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” nr 19 (1).
 
10.
Stefańska K., 2008, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a cel jego istnienia, [w:] H. Mruk (red.), Marketing – zagadnienia współczesne, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 
11.
Stoner J.A.F., 2000, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 
12.
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, tekst jednolity Dz.U. 1971 Nr 12, poz. 114 z późn. zm.
 
13.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, tekst jednolity Dz.U. 1993 Nr 7, poz. 34 z późn. zm.
 
14.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o działalności leczniczej, tekst jednolity Dz.U. 2011 nr 112, poz. 654 z późn. zm.
 
15.
Zadros K., 2017, Kształtowanie wizerunku i pozycji rynkowej podmiotów leczniczych – CSR czy PR?, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 313. Możliwości wykorzystania społecznej odpowiedzialności biznesu... 61
 
16.
Apollo Hospitals, 2016, Annual Report:2015-2016, https://www.apollohospitals.co... annual-report-year-2016.pdf, s. 59-61, 87-120 [5.11.2017].
 
17.
Derby Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, 2017, Annual Report & Accounts 2016-17, http://www.derbyhospitals.nhs....& servicetype=Inline, s. 79-160 [10.11.2017].
 
18.
Tehemar S.Z., Corporate Social Responsibility in Healthcare, https://www.healthworkscollect.... com/corporate-social-responsibility-healthcare-sectors/, [5.11.2017].
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top