ARTYKUŁ ORYGINALNY
Sposoby przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu − inkluzja społeczna w organizacji
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet ŁódzkI, Wydział Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 28-06-2018
 
 
Data publikacji: 28-06-2018
 
 
NSZ 2018;13(2):17-29
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przybliżenie problemu wykluczenia społecznego oraz pokazanie możliwości jego ograniczania poprzez inkluzję społeczną. Artykuł powstał w oparciu o wstępny przegląd dobrych praktyk organizacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie przedsięwzięć z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu czy zarządzania różnorodnością.
 
REFERENCJE (30)
1.
Borkowska S., Jawor-Joniewicz A., Rogozińska-Pawełczyk A., Sajkiewicz B., Chmielarz P., 2016, Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością, IPiSS, Warszawa.
 
2.
Broda-Wysocki P., 2012, Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 
3.
Buczkowski B., Dorożyński T., Kuna-Marszałek A., Serwach T., Wieloch J., 2016, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
4.
Frąckiewicz L., 2005, Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalnej, [w:] Wykluczenie społeczne, red. L. Frąckiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 
5.
Jaworska A., 2013, Wykluczenie społeczne i marginalizacja – konceptualizacja zagadnień, [w:] Obszary wykluczenia społecznego – sfera biologiczna i środowiskowa, red. D. Apanel, A. Jaworska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
6.
Kanios A., 2015, Wokół istoty wykluczenia społecznego – wymiar teoretyczny, [w:] Wielowymiarowość wykluczenia społecznego. Diagnoza i profilaktyka, red. B. Szluz, Wydawnictwo Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD, Spišská Nová Ves.
 
7.
Kwiatkowski E., 2002, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
 
8.
Leoński W., 2016, Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu a wielkość przedsiębiorstwa, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 254.
 
9.
Lewicka D., 2010, Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki, PWN, Warszawa.
 
10.
Muras M., Ivanov I. (red.), 2006, Raport „Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe”, CeDeWu, Warszawa.
 
11.
Program Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020, 2016, Wydział Aktywnych Form Pomocy DPS – IV, Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Warszawa.
 
12.
Sobczak M., 2016, Wykluczenie społeczne i inkluzja społeczna z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
13.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.
 
14.
Wańkowicz W., 2011, Wykluczenie społeczne – aspekt przestrzenny i rola planowania przestrzennego, „Problemy Rozwoju Miast”, nr 3-4.
 
15.
Żelazkowska M., 2014, Wykluczenie społeczne samotnych matek współczesnym problemem edukacyjnym, [w:] Od stereotypu do wykluczenia, red. A. Fidelus, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 
16.
Żemigała M., 2007, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków. Sposoby przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu... 29
 
17.
Bałtowski Park Jurajski, https://juraparkbaltow.pl/ [13.11.2017].
 
18.
 
19.
Decora SA, http://www.decora.pl/ [13.11.2017].
 
20.
Estivill J., 2003, Concepts and strategies for combating social exclusion. An overview, http://www. ilo.org/public/english/protection/socsec/step/download/96p1.pdf, [13.11.2017].
 
21.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl... [13.11.2017].
 
22.
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, http://www.fundacjabycrazem. pl/pl [13.11.2017].
 
24.
 
25.
Kubicki P., 2013, Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska ‒ razem na rzecz Europy socjalnej”, http://www.eapn.org.pl/ wp-content/uploads/2013/07/Ubostwo-i-wykluczenie-oso%C5%82b-starszych.pd, [12.11.2017].
 
26.
Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności, http:// lodzkiepartnerstwopomocy.blogspot.com/ [13.11.2017].
 
27.
Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, 2003, http://www.mpips.gov.pl/userfi... File/mps/NSIS.pd [12.11.2017]
 
28.
Pensjonat U Pana Cogito, http://www.pcogito.pl [13.11.2017].
 
29.
Pfizer, https://www.pfizer.com.pl [13.11.2017].
 
30.
Provident, https://www.provident.pl [13.11.2017].
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top