ARTYKUŁ ORYGINALNY
ANALIZA ŚWIADOMOŚCI KONSUMENTÓW W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEJ DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ORGANIZACJI
 
Więcej
Ukryj
1
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
 
 
Data publikacji online: 30-09-2017
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
NSZ 2017;12(3):149-162
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Idea zrównoważonego rozwoju opiera się na trzech ładach: ekologicznym, społecznym i ekono­micznym. Kluczowym zadaniem wszystkich organizacji jest umiejętne realizowanie działań w tych trzech obszarach, albowiem jedynie wówczas możliwe będzie zbudowanie wieloletniej strategii, która umożliwi efektywny rozwój organizacji. Artykuł składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycz­nej wyjaśniono, czym jest zrównoważony rozwój oraz zrównoważona działalność biznesowa generująca zrównoważone produkty. W część praktycznej opisano, w jaki sposób konsumenci odbierają sprawne wprowadzanie w życie działań z zakresu zrównoważonego rozwoju w organizacjach.
 
REFERENCJE (23)
1.
ADAMCZYK J., 2001, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 
2.
Agenda 21 w Polsce, 1997, Sprawozdanie z realizacji w latach 1992-1996, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa.
 
3.
ARMSTRONG G., KOTLER P., 2012 Marketing, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
4.
CERTO S., CERTO T., 2009, Modern Management. Concepts and Skills, Pearson Education International, London.
 
5.
COHEN S., 2011, Sustainability Management, Columbia University Press, New York.
 
6.
DAM Y., APELDOORN P., 2008, Zrównoważony marketing, [w:] Tadajewski M., Brownlie D., (red.) Critical Marketing. Contemporary Issues in Marketing, John Wiley & Sons, UK.
 
7.
GRUDZEWSKI W., HEJDUK I., SANKOWSKA A., WAŃTUCHOWICZ M., 2010, Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 
8.
KOROL J., 2007, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Adam Marszałek, Toruń.
 
9.
KOWALCZYK A., 2010, Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa.
 
10.
KOTLER P., KARTAJAYA H., SETIAWAN I., 2010, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa.
 
11.
KURZAK A., 2014, Analiza działań przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zasady zrównoważonego zarządzania, [w:] Wielgórka, D., (red.) Współczesne problemy zarządzania w podmiotach gospodarczych i publicznych, WWZPCz., Częstochowa.
 
12.
LUSSIER R., 2008, Management Fundamentals. Concepts, Applications, Skill Development, South-Western Cengage Learning, US.
 
13.
MARTIN D., SCHOUTEN J.,2012, Sustainable Marketing. New Jersey: Prentice Hall.
 
14.
Pabian A., 2011a, Zrównoważony marketing nowym wyzwaniem dla personelu kierowniczego polskich przedsiębiorstw, [w:] Pabian A. (red.), Zarządzanie działalnością marketingową w skali krajowej, międzynarodowej i globalnej, WWZPCz, Częstochowa.
 
15.
PABIAN A., 2011b, Sustainable personel – pracownicy przedsiębiorstwa przyszłości, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Nr 5.
 
16.
PABIAN A., 2013, Zarządzanie w koncepcji sustainability – ujęcie funkcjonalne, „Przegląd Organizacji”, Nr 10.
 
17.
Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz. U. 2005 nr 203 poz. 1684).
 
18.
RICHARDSON K., STEFFEN W., LIVERMAN D., 2011, Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions. Cambridge University Press, Cambridge.
 
19.
ROCKSTRÖM J., STEFFEN W., NOONE K., PERSSON Å., CHAPIN F. S., III, LAMBIN E., LENTON T. M., SCHEFFER M., FOLKE C., SCHELLNHUBER H., NYKVIST B., DE WIT C. A., HUGHES T., S. VAN DER LEEUW, RODHE H., SÖRLIN S., SNYDER P. K., COSTANZA R., SVEDIN U., FALKENMARK M., KARLBERG L., CORELL R. W., FABRY V. J., HANSEN J., WALKER B., LIVERMAN D., RICHARDSON K., CRUTZEN P., FOLEY J., 2009, Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity, "Ecology and Society", 14, nr 2, art. 32.
 
20.
ROGALL H., 2010, Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju, Zysk i S-ka, Poznań.
 
21.
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015, US w Katowicach, Katowice.
 
22.
Report of the World Commission on Environment and Development, 1987, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford.
 
23.
Global Footprint Network, National Footprint Accounts, 2016 Edition, www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/blog/national_footprint_accounts_2016_carbon_makes_up_60_of_worlds_footprint (14.12.2016).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top