ARTYKUŁ ORYGINALNY
AKTYWNOŚĆ MŁODYCH KONSUMENTÓW W INTERNECIE W CZASIE WOLNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 28-09-2020
 
 
Data publikacji: 28-09-2020
 
 
NSZ 2020;15(3):13-28
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Internet, który nazywamy „nowym medium” czy „hipermedium”, jest wszechobecny w życiu młodego konsumenta. Jest on wykorzystywany przez młodzież w różnych celach i dla zaspokojenia różnych potrzeb. Celem artykułu jest zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy na temat stosowania tego medium przez młodzież w czasie wolnym oraz jej postaw przy korzystaniu z Internetu. W opracowaniu wykorzystano dane wtórne, które pozwoli scharakteryzować czas wolny, a także aspekty związane z jego zagospodarowaniem przez młodych konsumentów. Wykorzystano tematyczne pozycje książkowe oraz opracowania dotyczące charakterystyki współczesnego pokolenia Z. Dla zilustrowania podjętych rozważań odwołano się do badań własnych mających na celu określenie form aktywności, które są podejmowane przez młodych konsumentów w czasie wolnym w sieci, a także ich przekonań związanych z użytkowaniem Internetu. Badania zostały przeprowadzone w maju 2019 roku w jednym z warszawskich zespołów szkół na Bemowie. Badaniami objęto 80. uczniów klas III gimnazjum oraz klas ósmych. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Badania miały charakter pilotażowy
 
REFERENCJE (20)
1.
DRAGAN M., 2013, Czas wolny młodzieży gimnazjalnej, (w:) M. Banach, T.W. Gierat (red.), Formy spędzania czasu wolnego, Wyd. , Kraków.
 
2.
DUMAZEDIER J., 1960, Problemès actuels de la socjologie du doisir, “RISS”, Vol XII, No. 4.
 
3.
GURMIŃSKA K., TARAPATA J., 2019, Postawy studentów wobec korzystania z Internetu, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, nr 14 (4).
 
4.
IMMORDINO-YANG M.H., CHRISTODOULOU J.A., SINGH V., 2012, Rest is not idleness: implications of the brain’s default mode for human development and Education, “Perspectives on Psychological Science”, No. 7(4).
 
5.
JABŁOŃSKA M.R., 2018, Człowiek w cyberprzestrzeni. Wprowadzenie do psychologii Internetu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
6.
KWILECKI K., 2011, Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
 
7.
MACHOWSKA E., 2015, Przebywanie on-line w perspektywie spędzania czasu wolnego przez młodzież, (w:) P. Barańska (red.), Rodzina i dzieci (w) sieci, Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola.
 
8.
NAWOJCZYK M., 2011, Czas wolny – pochodna czy determinanta pozycji społecznej, (w:) D. Mroczkowska (red.), Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy, Difin, Warszawa.
 
9.
OLEJNICZUK-MERTA A., 2009, Zachowania młodych konsumentów na rynku, WAiP, Warszawa.
 
10.
PIĘTA J., 2004, Pedagogika czasu wolnego, Wyd. DrukTur, Warszawa.
 
11.
PRZECŁAWSKI K., 2002, Człowiek i jego czas wolny, „Human Movement”, nr 2.
 
12.
RABISZ R., KWILOSZ E., MOSKAL-SZYBKA M., 2014, Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież na przykładzie województwa podkarpackiego, „Pielęgniarstwo XXI wieku”, nr 4(49).
 
13.
SOWA I., 2013, Gospodarowanie czasem jako element zachowań konsumenckich młodzieży, „Handel Wewnętrzny”, nr 4.
 
14.
TARAPATA J., 2020, Forms of Spending Free Time by Generation Z of Consumers in Poland and Determinants of Their Choice, Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7.
 
15.
WYRWISZ J., 2018, Konsument pokolenia Z wobec komunikacji marketingowej – wyzwania i ograniczenia, „Marketing i Rynek”, nr 9.
 
16.
ZALEWSKI Z., 2010, Internet as Psychological Challenge. General Comments, (w:) A. Błachnio, A. Przepiórska, A. Rowiński (red.), Internet in Psychological Research, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010.
 
17.
GUS, 2020, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020r., https://stat.gov.pl/obszary-te... (dostęp: 29.12.2020).
 
18.
PRENSKY M., 2001, Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001, https://www.marcprensky.com/wr... (dostęp: 10.12.2020).
 
19.
RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH WŚRÓD UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z KRAKOWA, 2017, Korzystanie z urządzeń elektronicznych oraz z Internetu przez dzieci i młodzież, Instytut Badawczy IPC SP. Z O.O., https://www.mcpu.krakow.pl/sit... (dostęp: 28.12.2020).
 
20.
SANECKA E., 2014), Samoujawnianie online. Przegląd teorii i wyników wcześniejszych badań, [w:] M. Wysocka-Pieczyk, K. Tucholska, Człowiek Zalogowany 3. Różnorodność sieciowej rzeczywistości, Biblioteka Jagiellońska, Kraków, http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra... (dostęp: 19.01.2021).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top