ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wirtualizacja zachowań konsumentów a zjawisko domocentryzmu
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
2
Szkoła Główna Handlowa W Warszawie,, Kolegium Nauk O Przedsiębiorstwie
 
 
Data publikacji online: 28-06-2018
 
 
Data publikacji: 28-06-2018
 
 
NSZ 2018;13(2):93-106
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Możliwość wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych, Internetu oraz urządzeń mobilnych ma ogromny wpływ na zmianę zachowań współczesnych konsumentów. Zmiany te dotyczą nie tylko sposobu dokonywania zakupów w ramach stacjonarnych form handlu, ale przede wszystkim przyczyniają się do wirtualizacji zachowań nabywczych konsumentów. Celem artykułu jest identyfikacja przejawów oraz rozpoznanie skali wirtualizacji wybranych elementów zachowań konsumentów, a także przybliżenie istoty zjawiska domocentryzmu, jego powszechności w polskim społeczeństwie. Jako metodę badawczą służącą do realizacji tego celu wybrano badania wtórne polegające na analizie informacji z zakresu marketingu, zarządzania i psychologii oraz wyników badań niezależnych agencji badawczych.
 
REFERENCJE (18)
1.
Bywalec Cz., (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Bywalec Cz., (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (2010), Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo- Wschodniej, Difin, Warszawa.
 
4.
Kieżel E. (red.), (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 
5.
Kowalska M., (2015), Wpływ wirtualizacji zachowań konsumenckich na rozwój domocentryzmu, „Handel Wewnętrzny”, listopad-grudzień 2015.
 
6.
Kucharska B., (2015), Wirtualizacja zachowań nabywczych jako przejaw innowacyjności konsumentów w handlu detalicznym, „Marketing i Rynek”, Nr 10.
 
7.
Pacut M., (2016), Zachowania nabywcze polskich e-konsumentów, „Studia i Prace WNEiZ US”, Nr 43/3.
 
8.
Tkaczyk S., Kołuda J., (2013), Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji, „Zaszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 97.
 
9.
Włodarczyk K., (2015), Wirtualizacja konsumpcji polskiego społeczeństwa, [w:] W. Patrzałek (red. nauk.), Konsumpcja jako forma komunikacji społecznej. Nowe paradygmaty i konteksty badawcze, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 414, Wrocław.
 
10.
Włodarczyk-Śpiewak K., (2011), Domocentryzm polskiego społeczeństwa w dobie globalizacji konsumpcji, „Handel Wewnętrzny”, styczeń-luty 2011.
 
11.
Zalega T., 2013, Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, „Konsumpcja i Rozwój”, Nr 2 (5). 106 J. Tarapata, A. Krzepicka
 
12.
Budżety gospodarstw domowych w 2016 roku, GUS, 20.09.2017, https://stat.gov.pl/...i.../bu...- -gospodarstw-domowych-w-2016-r-,9,11.htm [24.01.2018].
 
13.
E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska, Gemius 2016, https://www.ecommercepolska. pl/files/9414/6718/9485/E-commerce_w_polsce_2016.pdf [22.01.2018].
 
14.
Jak korzystamy z Internetu?, 2016, GUS, https://stat.gov.pl/download/g..._ z_internetu_2016.pdf [20.01.2018].
 
15.
Korzystanie z Internetu, CBOS, Nr 49/2017, Warszawa 2017 (komunikat z badań), https://www. cbos.pl/SPISKOM.PL/2017/K_049_17.pdf [24.01.2018].
 
16.
Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013-2017, GUS, Warszawa14.12.2017, https://stat.gov.pl/obszary-te...- -informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wynikibadan- statystycznych-z-lat-2013-2017,1,11.html [24.01.2018].
 
17.
Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2017 roku, GUS, Warszawa 4.12.2017, https://stat.gov.pl/obszary-te...- -i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanie-technologiiinformacyjno- komunikacyjnych-w-przedsiebiorstwach-i-gospodarstwach-domowych-w-2017- roku,3,15.html [20.01.2018]
 
18.
Zdrowie online, CBOS, Nr 148/2016, Warszawa, 2016 (komunikat z badań), https://www.cbos. pl/SPISKOM.PL/2016/K_148_16.pdf [24.01.2018].
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top