REVIEW PAPER
CZAS WOLNY JAKO DETERMINANTA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2017-09-30
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
NSZ 2017;12(3):163-173
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Leisure time is an important element of human lifestyle which is reflected in people worldviews, aims, life ambitions and aspirations, based on their behaviours and market activities. Nowadays, leisure time is a highly va I ued resource. lt is a value in itself remaining though in shortage. Thus, the signiflcance of a skillful arrangement and satisfying use of leisure time is so important. Leisure time is the time in which an individual may fulfill their needs, indulging in different activities in a voluntary way, either for relaxation, entertainment, development, education, or for their voluntary participation in social life, after breaking out from professional, family and social duties. The study has undertaken the issue of consumer behaviour in leisure time. The main purpose was an attempt to present a relation between leisure time and consumption, ways of spending leisure time by consumers and determinants of particular activity forms choice.
 
REFERENCES (21)
1.
BERBEKA J., MAKÓWKA M., NIEMCZYK A., 2008, Podstawy ekonomiki i orga-nizacji czasu wolnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 
2.
BOMBOL M., 2008, Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, „Monografie i Opracowania”, Nr 555, SGH, Warszawa.
 
3.
BOMBOL M., DĄBROWSKA A., 2003, Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing, K.E. Liber, Warszawa.
 
4.
BURLITA A., 2006, Zachowania konsumentów w czasie wolnym i ich uwarunkowa-nia na przykładzie konsumentów klasy średniej regionu zachodniopomorskiego, Uni-wersytet Szczeciński, Szczecin.
 
5.
BYLOK F., 2013, Wybrane formy zachowań konsumpcyjnych w czasie wolnym w spo-łeczeństwie konsumpcyjnym, „Handel Wewnętrzny”, Nr 4, tom I, s. 92-101.
 
6.
BYWALEC Cz., 2010, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C. H. Beck, Warszawa.
 
7.
BYWALEC Cz., RUDNICKI L., 2002, Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 
8.
CAMBELL C., 2008, Zakupy, spędzanie czasu wolnego i wojna płci, [w:] P. Sztomka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Wydawnictwo ZNAK, Kra-ków, s. 357-369.
 
9.
CIELOCH G., KUCZYŃSKI J., ROGOZIŃSKI K., 1992, Czas wolny – czasem kon-sumpcji?, PWE, Warszawa.
 
10.
DUMAZEDIER J., 1960, Current problems of the sociology of leisure, "International Social Science Journal", No 4(4), s. 522-531.
 
11.
HOYER W. D., MACLNNIS D. J., 2010, Consumer behavior, Cengage Learning, New York.
 
12.
JACHNIS A., TERELAK J. F., 1998, Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 
13.
JANOŚ-KRESŁO M., 2013, Aktywność społeczna Polaków w czasie wolnym, „Handel Wewnętrzny”, Nr 4, tom II, s. 265-275.
 
14.
JUNG B., 1989, Ekonomia czasu wolnego. Zarys problematyki, Wydawnictwo Nau-kowe PWN, Warszawa.
 
15.
KIEŻEL E. (red.), 1991, Uwarunkowania i modele konsumpcji, Wydawnictwo Aka-demii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 
16.
KOTLER Ph., 1994, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 
17.
MAŁYK-KALETA A., 2013, Czas jako wyznacznik zachowań konsumentów w ujęciu kulturowym, „Handel Wewnętrzny”, nr 4, tom II, s. 3-13.
 
18.
MAZUREK-ŁOPACIŃSKA K., SOBOCIŃSKA M., 2013, Czas wolny jako element budżetu czasu człowieka, „Handel Wewnętrzny”, Nr 4, tom I, s. 79-91.
 
19.
PIĘTA J., 2004, Pedagogika czasu wolnego, Druk Tur, Warszawa.
 
20.
QUINTENS L., MATTHYSSENS P., 2010, Involving the proces dimensioms of time in case-based research, „Industrial Marketing Management”, No. 39, s. 91-99.
 
21.
RITZER G., 2004, Magiczny świat konsumpcji, Warszawskie Wydawnictwo Literac-kie MUZA SA, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top