ARTYKUŁ ORYGINALNY
Analiza możliwości wdrożenia zasad zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 30-06-2017
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
NSZ 2017;12(2):251-262
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Idea zrównoważonych zamówień publicznych (ZZP) zakłada, że instytucje zamawiające powinny uwzględniać w procesie zakupowym kwestie wpływu zamówień na środowisko, gospodarkę lokalną i sferę socjalną. Jednak zamawiający niechętnie korzystają z możliwości wdrożenia zasad ZZP w praktyce. Celem pracy jest przedstawienie idei zrównoważonych zamówień publicznych, identyfikacja barier w jej stosowaniu obecnie w Polsce oraz sformułowanie propozycji działań zmierzających do upowszechnienia realizacji zasad ZZP. Można wyróżnić trzy główne rodzaje barier w stosowaniu tej idei w praktyce: bariery związane z wiedzą i umiejętnościami osób przygotowujących zamówienia oraz osób sprawujących funkcje kontrolne, bariery psychologiczne (obawy i postawy) osób zamawiających oraz bariera finansowa (wyższe koszty zamówień uwzględniających zasady ZZP w porównaniu do pozostałych zamówień). Upowszech­nienie stosowania zasad ZZP wymaga realizacji przez Urząd Zamówień Publicznych oraz inne instytucje państwowe intensywnych działań edukacyjnych i promocyjnych.
 
REFERENCJE (17)
1.
FARACIK B., SZYMONEK J., 2015, Zrównoważone zamówienia publiczne. Możliwości, bariery, strategie, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Warszawa.
 
2.
FUNDACJA CENTRUM CSR.PL, 2014, Zrównoważone Zamówienia Publiczne w praktyce. Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe, Warszawa.
 
3.
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r., 2014, Monitor Polski, poz. 469.
 
4.
Strategia – Sprawne Państwo 2020 – Dynamiczna Polska, 2013, Monitor Polski, poz. 136.
 
5.
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, 2013, Monitor Polski, poz. 378.
 
6.
Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zmianami.
 
7.
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW, 2014, Nowe prawo zamówień publicznych: koniec dyktatu najniższej ceny, https://www.premier.gov.pl/wyd... (15.10.2016).
 
8.
KOMISJA EUROPEJSKA, 2010, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf... (23.11.2016).
 
9.
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 2008, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego oraz Komitetu Regionów, Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska, https://www.uzp.gov.pl/__data/... KOM-2008-400_Zamowienia-publiczne-na-rzecz-poprawy-stanu-srodowiska.pdf (23.11.2016).
 
10.
SUSTAINABLE PROCUREMENT PLATFORM, 2016, What is Sustainable Procurement?, http://www.sustainable -procurement.org/about-spp/ (25.10.2016).
 
11.
UZP, 2012, Wyniki badania ankietowego dotyczącego stosowania klauzul społecznych przez polskie instytucje zamawiające, starastrona.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6426 (23.11.2016).
 
12.
UZP, 2013, Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013 – 3016. https://www.uzp.gov.pl/__data/... (15.11.2016).
 
13.
UZP, 2015, Zalecenia Rady Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych https://www.uzp.gov.pl/__data/... zalecenia_Rady_Ministrow_klauzule_spoleczne.pdf (26.11.2016).
 
14.
UZP, 2016a, Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu o systemu zamówień publicznych w 2015 r., https://www.uzp.gov.pl/__data/... (23.10.2016).
 
15.
UZP, 2016b, Społeczne zamówienia. Podstawowe informacje, https://www.uzp.gov.pl/baza-wi... zrownowazone-zamowienia-publiczne/spoleczne-zamowienia/podstawowe-informacje (14.10.2016).
 
16.
UZP, 2016c, Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 3/2016, https://www.uzp.gov.pl/__data/... pdf_file/0019/32815/Informator_nr_3_2016.pdf (25.11.2016).
 
17.
UZP, 2016d, Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych za 2015 r., https://www.uzp.gov.pl/__data/... toringu_stosowania_klauzul_spolecznych....pdf (30.11.2016).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top