ORIGINAL PAPER
Analiza możliwości wdrożenia zasad zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
NSZ 2017;12(2):251-262
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Public procurement has a great impact on the economy of the whole country, as well as on the development of the local market, labor market and natural environment. The idea of sustainable procurement implies that public organizations should take those issues into account in their procurement process. However, the contracting authorities are reluctant to implement the rules of SP. We can point three barriers to applying this idea in practice: barriers: barriers related to the knowledge and skills of order preparers and control persons, psychological barriers (fears and attitudes) of order preparers and the financial barrier (higher costs of sustainable public procurement compared to other orders). Disse­mination of the application o sustainable procurement requires educational and promotional activities of the Public Procurement Office and other state institutions.
 
REFERENCES (17)
1.
FARACIK B., SZYMONEK J., 2015, Zrównoważone zamówienia publiczne. Możliwości, bariery, strategie, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Warszawa.
 
2.
FUNDACJA CENTRUM CSR.PL, 2014, Zrównoważone Zamówienia Publiczne w praktyce. Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe, Warszawa.
 
3.
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r., 2014, Monitor Polski, poz. 469.
 
4.
Strategia – Sprawne Państwo 2020 – Dynamiczna Polska, 2013, Monitor Polski, poz. 136.
 
5.
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, 2013, Monitor Polski, poz. 378.
 
6.
Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zmianami.
 
7.
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW, 2014, Nowe prawo zamówień publicznych: koniec dyktatu najniższej ceny, https://www.premier.gov.pl/wyd... (15.10.2016).
 
8.
KOMISJA EUROPEJSKA, 2010, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf... (23.11.2016).
 
9.
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 2008, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego oraz Komitetu Regionów, Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska, https://www.uzp.gov.pl/__data/... KOM-2008-400_Zamowienia-publiczne-na-rzecz-poprawy-stanu-srodowiska.pdf (23.11.2016).
 
10.
SUSTAINABLE PROCUREMENT PLATFORM, 2016, What is Sustainable Procurement?, http://www.sustainable -procurement.org/about-spp/ (25.10.2016).
 
11.
UZP, 2012, Wyniki badania ankietowego dotyczącego stosowania klauzul społecznych przez polskie instytucje zamawiające, starastrona.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6426 (23.11.2016).
 
12.
UZP, 2013, Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013 – 3016. https://www.uzp.gov.pl/__data/... (15.11.2016).
 
13.
UZP, 2015, Zalecenia Rady Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych https://www.uzp.gov.pl/__data/... zalecenia_Rady_Ministrow_klauzule_spoleczne.pdf (26.11.2016).
 
14.
UZP, 2016a, Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu o systemu zamówień publicznych w 2015 r., https://www.uzp.gov.pl/__data/... (23.10.2016).
 
15.
UZP, 2016b, Społeczne zamówienia. Podstawowe informacje, https://www.uzp.gov.pl/baza-wi... zrownowazone-zamowienia-publiczne/spoleczne-zamowienia/podstawowe-informacje (14.10.2016).
 
16.
UZP, 2016c, Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 3/2016, https://www.uzp.gov.pl/__data/... pdf_file/0019/32815/Informator_nr_3_2016.pdf (25.11.2016).
 
17.
UZP, 2016d, Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych za 2015 r., https://www.uzp.gov.pl/__data/... toringu_stosowania_klauzul_spolecznych....pdf (30.11.2016).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top