ORIGINAL PAPER
ANALIZA ŚWIADOMOŚCI KONSUMENTÓW W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEJ DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ORGANIZACJI
 
More details
Hide details
1
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
 
 
Online publication date: 2017-09-30
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
NSZ 2017;12(3):149-162
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The idea of sustainable development is based on three principles: ecological, social and economic. The key task of all organizations is to skilfully carry out activities in these three areas, because only then it is possible to build a long-term strategy that will be possible to develop effectively. The article consists of a theoretical and practical part. The first explains what is sustainable development and sustainable business generating sustainable products. The practical part shows how consumers perceive the efficient implementation of activities in the field of sustainable development in organizations.
 
REFERENCES (23)
1.
ADAMCZYK J., 2001, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 
2.
Agenda 21 w Polsce, 1997, Sprawozdanie z realizacji w latach 1992-1996, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa.
 
3.
ARMSTRONG G., KOTLER P., 2012 Marketing, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
4.
CERTO S., CERTO T., 2009, Modern Management. Concepts and Skills, Pearson Education International, London.
 
5.
COHEN S., 2011, Sustainability Management, Columbia University Press, New York.
 
6.
DAM Y., APELDOORN P., 2008, Zrównoważony marketing, [w:] Tadajewski M., Brownlie D., (red.) Critical Marketing. Contemporary Issues in Marketing, John Wiley & Sons, UK.
 
7.
GRUDZEWSKI W., HEJDUK I., SANKOWSKA A., WAŃTUCHOWICZ M., 2010, Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 
8.
KOROL J., 2007, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Adam Marszałek, Toruń.
 
9.
KOWALCZYK A., 2010, Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa.
 
10.
KOTLER P., KARTAJAYA H., SETIAWAN I., 2010, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa.
 
11.
KURZAK A., 2014, Analiza działań przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zasady zrównoważonego zarządzania, [w:] Wielgórka, D., (red.) Współczesne problemy zarządzania w podmiotach gospodarczych i publicznych, WWZPCz., Częstochowa.
 
12.
LUSSIER R., 2008, Management Fundamentals. Concepts, Applications, Skill Development, South-Western Cengage Learning, US.
 
13.
MARTIN D., SCHOUTEN J.,2012, Sustainable Marketing. New Jersey: Prentice Hall.
 
14.
Pabian A., 2011a, Zrównoważony marketing nowym wyzwaniem dla personelu kierowniczego polskich przedsiębiorstw, [w:] Pabian A. (red.), Zarządzanie działalnością marketingową w skali krajowej, międzynarodowej i globalnej, WWZPCz, Częstochowa.
 
15.
PABIAN A., 2011b, Sustainable personel – pracownicy przedsiębiorstwa przyszłości, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Nr 5.
 
16.
PABIAN A., 2013, Zarządzanie w koncepcji sustainability – ujęcie funkcjonalne, „Przegląd Organizacji”, Nr 10.
 
17.
Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz. U. 2005 nr 203 poz. 1684).
 
18.
RICHARDSON K., STEFFEN W., LIVERMAN D., 2011, Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions. Cambridge University Press, Cambridge.
 
19.
ROCKSTRÖM J., STEFFEN W., NOONE K., PERSSON Å., CHAPIN F. S., III, LAMBIN E., LENTON T. M., SCHEFFER M., FOLKE C., SCHELLNHUBER H., NYKVIST B., DE WIT C. A., HUGHES T., S. VAN DER LEEUW, RODHE H., SÖRLIN S., SNYDER P. K., COSTANZA R., SVEDIN U., FALKENMARK M., KARLBERG L., CORELL R. W., FABRY V. J., HANSEN J., WALKER B., LIVERMAN D., RICHARDSON K., CRUTZEN P., FOLEY J., 2009, Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity, "Ecology and Society", 14, nr 2, art. 32.
 
20.
ROGALL H., 2010, Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju, Zysk i S-ka, Poznań.
 
21.
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015, US w Katowicach, Katowice.
 
22.
Report of the World Commission on Environment and Development, 1987, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford.
 
23.
Global Footprint Network, National Footprint Accounts, 2016 Edition, www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/blog/national_footprint_accounts_2016_carbon_makes_up_60_of_worlds_footprint (14.12.2016).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top