ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 
 
Data publikacji online: 20-12-2016
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
NSZ 2016;11(1):215-226
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W niniejszym opracowaniu omówiono zagadnienia, jakie muszą być spełnione, aby przy pełnym zaangażowaniu i pracy zatrudnionych ludzi organizacja osiągnęła sukces. Efekt taki jest możliwy tylko wtedy, gdy odpowiedni ludzie znajdują się na odpowiednich stanowiskach. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w zasadniczym stopniu zależy od sposobu planowania zatrudnienia, a wpływ na nie mają wewnętrzne i zewnętrzne czynniki determinujące jego wielkość i strukturę. Rekrutacja jest zadaniem organizatorskim, mającym na celu zatrudnienie pracowników najbardziej odpowiednich, jeśli chodzi o ich kwalifikacje i cechy osobowościowe. Wyszukiwanie kandydatów do pracy w liczbie i stanie kwalifikacyjnym zgodnymi z planem zatrudnienia jest celem naboru. Pracowników o stosownych kompetencjach można poszukiwać wewnątrz organizacji lub na zewnątrz. Każda organizacja ma własny system oddziaływań na swoich pracowników, którego celem jest zachęcanie ich do podejmowania korzystnych zachowań na rzecz firmy, a unikania niekorzystnych. Największe znaczenie w systemie motywowania odgrywa wynagrodzenie. Formy płac są uzależnione od ilości i efektów pracy, a zakres ich stosowania ulega ciągłej zmianie. Najczęściej spotykane formy wynagradzania to: elementarne formy płac – dotyczą one wynagrodzenia zasadniczego; formy płac uzupełniających, np. premie i płace zadaniowe. Umiejętne zarządzanie pracą i płacą jest sposobem na realizację wspólnego dążenia ludzi i organizacji do zbieżnych ze sobą celów.
 
REFERENCJE (10)
1.
ARMSTRONG M., 2000, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 
2.
CIEKANOWSKI Z. 2014, Determinanty bezpieczeństwa personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji, Wydawnictwo PWST-E w Jarosławiu, Jarosław.
 
3.
CIEKANOWSKI Z., 2011, Motywowanie, jako instrument zarządzania zasobami pracy, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach Nr 89 Seria: Administracja i Zarządzanie”, (16)2011.
 
4.
CIEKANOWSKI Z., 2012, Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, DANMAR, Warszawa.
 
5.
JANOWSKA Z., 2002, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
6.
JUCHNOWICZ M., ROSTKOWSKI T., SIENKIEWICZ Ł., 2003, Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 
7.
KACZMAREK B., SIKORSKI C., 1996, Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Absolwent, Łódź.
 
8.
KUCHARCZYK A., 1999, Ekonomika i podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo- dydaktyczne, Kraków.
 
9.
LISTWAN T. (red.), 2000, Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 
10.
STONER J. A. F., FREEMAN R. E., GILBERT D. R., 2011, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top