ARTYKUŁ ORYGINALNY
POCZUCIE SKUTECZNOŚCI A PROAKTYWNOŚĆ MŁODYCH OSÓB W KONTEKŚCIE PLANOWANIA KARIERY
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
 
 
Data publikacji online: 20-12-2016
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
NSZ 2016;11(1):161-174
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Opracowanie koncentruje się na zagadnieniach proaktywności oraz poczucia własnej skuteczności młodych osób w kontekście realizacji ich kariery. Zagadnienia te zyskują szczególne znaczenie w odniesieniu do grupy osób planujących i rozpoczynających karierę zawodową. Decyzje podejmowane w okresie rozpoczęcia aktywności zawodowej oddziałują znacząco na dalsze życie – zarówno osobiste, jak i zawodowe. Odpowiedzialność za jej kształt i przebieg przesunięta została w stronę jednostki jako jej realizatora. W badaniach uczestniczyło 133 studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zastosowano w nich Kwestionariusz Skali Zachowań Proaktywnych w Karierze oraz Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem wybranych metod.
 
REFERENCJE (29)
1.
ACZEL A. D., 2000, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 
2.
ARTHUR M. B., ROUSSEAU D. M., 1996, The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era, Oxford University Press, Oxford.
 
3.
BANDURA A., 1994, Self-efficacy, [w:] V. S. Ramachaudran (red.), Encyclopedia of human behavior, Vol. 4, New York: Academic Press.
 
4.
BAŃKA A., 2007, Psychologiczne doradztwo karier, Print-B, Poznań.
 
5.
BAŃKA A., 2005, Proaktywność a tryby samoregulacji. Podstawy teoretyczne, konstrukcja i analiza czynnikowa Skali Zachowań Proaktywnych w Karierze, Studio PRINT-B, Instytut Rozwoju Kariery, Poznań-Warszawa.
 
6.
BARUCH Y., 2004, Transforming careers: from linear to multidirectional career paths. Organizational and individual perspectives, „Career Development International”, Vol 9, No 1.
 
7.
BETZ N. E., 2004, Contributions of Self-Efficacy Theory to Career Counseling: A Personal Perspective, „The Career Development Quarterly”, Vol. 52.
 
8.
BOHDZIEWICZ P., 2010, Kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, nr 3-4.
 
9.
BOLINO M., VALCEA S., HARVEY J., 2010, Employee, manage thyself: The potentially negative implications of expecting employees to behave proactively, „Journal of Occupational and Organizational Psychology”, No 83.
 
10.
BRISCOE J. P., HALL D. T., 2006, The interplay of boundaryless and protean careers: Combinations and implications, „Journal of Vocational Behavior”, Vol. 69.
 
11.
COVEY S. R., 2001, 7 nawyków skutecznego działania, Grupa Wydawnicza Bertelsmann, Warszawa.
 
12.
CRANT J. M., 2000, Proactive behavior in organizations, „Journal of Management”, No 26.
 
13.
ERDOGAN B., BAUER T. N., 2005, Enhancing career benefits of employee proactive personality: the role of fit with jobs and organizations, „Personnel Psychology”, Vol. 58 Issue 4.
 
14.
GRUSZCZYŃSKA-MALEC G., RUTKOWSKA M., 2005, Mistrzostwo osobiste a wybór kariery zawodowej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2.
 
15.
JAREMCZUK K., MAZURKIEWICZ A., MOLTER A., 2014, Cultural determinants of attitudes toward career, „Management”, Vol. 18, No. 1, Faculty of Economics and Management Press, Zielona Góra.
 
16.
JUCZYŃSKI Z., 2000, Poczucie własnej skuteczności – teoria i pomiar, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, nr 4.
 
17.
KOT S. M., JAKUBOWSKI J., SOKOŁOWSKI A., 2011, Statystyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
18.
ŁAGUNA M., 2009, Rola przekonań o sobie w planowaniu podjęcia pracy za granicą, „Psychologia Społeczna”, tom 4.
 
19.
MAJOR D. A., HOLLAND J. M., OBORN K. L., 2012, The influence of proactive personality and coping on commitment to STEM majors, „The Career Development Quarterly”, Vol. 60, Issue 1.
 
20.
MAZURKIEWICZ A., 2015, Proaktywność w kształtowaniu współczesnej kariery zawodowej, [w:] K. Jaremczuk (red.), Przedsiębiorczość – perspektywą zmian, WSPiA w Przemyślu, Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, Rzeszów.
 
21.
MAZURKIEWICZ A., MOCZULSKA M., 2014, Oczekiwania młodych osób wobec aktywności zawodowej (w świetle wyników badań empirycznych), „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5.
 
22.
PRABHU V. P., 2013, Proactive Personality and Career Future: Testing a Conceptual Model and Exploring Potential Mediators and Moderators, „American Journal of Management”, Vol. 16.
 
23.
SEIBERT S. E., CRANT J. M., KRAIMER M. L., 1999, Proactive personality and career success, „Journal of Applied Psychology”, Vol. 84.
 
24.
SOBCZYK M., 1998, Statystyka. Podstawy teoretyczne przykłady – zadania, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 
25.
STARZYŃSKA W., 2000, Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa.
 
26.
STEC M., 2014, Szkolnictwo wyższe w Polsce w opinii młodzieży studenckiej, [w:] K. Szmyd, A. Garbarz, Z. Frączek, B. Skoczyńska-Prokopowicz (red.), Kultura-Przemiany-Edukacja. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne, T. II, Wydawnictwo UR, Rzeszów.
 
27.
STRYKOWSKA M., 2002, Zawód-praca-kariera. Dynamika zmian w funkcjonowaniu współczesnych organizacji, [w:] M. Strykowska (red.) Współczesne organizacje. Wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 
28.
SUCHAR M., 2010, Modele karier. Przewidywanie kolejnego kroku, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
29.
SULLIVAN S. E., ARTHUR M. B., 2006, The evolution of boundaryless career concept: Examining physical and psychological mobility, „Journal of Vocational Behavior”, Vol. 6.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top