ORIGINAL PAPER
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN MICRO ENTERPRISES – LIMITATIONS AND OPPORTUNITIES
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Wydział Zarządzania Filia w Ełku
 
 
Online publication date: 2016-12-20
 
 
Publication date: 2016-12-20
 
 
NSZ 2016;11(1):147-159
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This article relates to the specifics of personnel management in micro-enterprises. In the first part of the paper the limitations and errors concerning human resource management charac-teristic of Polish domestic micro-enterprises are discussed. A key part of the work was devoted to the presentation of opportunities that small businesses have because of their limited employment needs. In particular, attention was paid to the ability to individualize the processes of human resource management. The concept and steps concerning the implementation of individual sets of motivators (ISM) and individual development plans (IDP) are presented. The theoretical considerations discussed were enriched with the results of previous empirical studies, which are available in the literature and in the reports of other studies.
 
REFERENCES (15)
1.
BORKOWSKA S., 2006, Motywacja i motywowanie, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 
2.
CZARNECKA E., 2012, Wspieramy dobre zarządzanie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
3.
GAGACKA M., 2007, Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw, [w:] K. Piech, E. Skrzypek (red.), Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 
4.
GOŁEMBSKI M., 2012, Motywowanie pracowników w mikro i małych przedsiębiorstwach – teoria, praktyka i współczesne trendy, [w:] J. Buko (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2012, Zeszyt Naukowy nr 695, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
5.
KOWALEWSKA M., RATAJCZAK D., 2014, Bariery w procesie sukcesji w mikro i małych przedsiębiorstwach, [w:] A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014, Zeszyt Naukowy nr 799, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
6.
MOCZYDŁOWSKA J., 2010, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Difin, Warsza-wa.
 
7.
MOCZYDŁOWSKA J., KOWALEWSKI K., 2014, Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
8.
NOGALSKI B., WÓJCIK-KARPACZ A., KARPACZ J., 2005, Wewnętrzne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wał-brzych.
 
9.
Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu „Intermentoring w małej firmie – zarządzanie kompetencjami”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 
10.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015.
 
11.
SKALIK J., 2005, Rynkowe i pozarynkowe uwarunkowania wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 
12.
SOPIŃSKA A., 2005, System informacji strategicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 
13.
SUCHODOLSKI A., 2006, Ocenianie pracowników, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
14.
Trendy rozwojowe mikro, małych i średnich firm w ocenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2014 roku, Departament Strategii i Analiz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2014.
 
15.
ZAKRZEWSKA-BIELAWSKA A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi w MSP w kontekście zachowań innowacyjnych, [w:] J. Otto, R. Stanisławski, A. Maciaszczyk (red.), Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na Jednolitym Rynku Europejskim, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top