ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji online: 22-12-2017
 
 
Data publikacji: 22-12-2017
 
 
NSZ 2017;12(4):15-29
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem publikacji jest przedstawienie współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. W pracy omówiono pojęcie organizacji oraz jej typy. Ponadto uwagę poświęcono procesowi zarządzania i funkcjom pełnionym przez współczesnych menedżerów, a także innowacyjnemu zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach. Wskazano korelację pomiędzy zarządzaniem wiedzą a zarządzaniem zasobami ludzkimi. Podkreślono, że realizacja zarządzania innowacyjnego wymaga wprowadzenia zmian w obszarze zarządzania personelem. Zwrócono uwagę, że wyższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego organizacji rodzi większe zainteresowanie zarządu wdrażaniem nowych metod i technik zarządzania.Ponadto wysunięto wniosek, że zarządzanie przez innowacje powinno być reakcją organizacji na diagnozę obszarów działalności wymagających udoskonalenia. Poruszana w publikacji problematyka jest szczególnie aktualna w polskiej praktyce działania organizacji i potrzebuje pogłębionej analizy
 
REFERENCJE (26)
1.
ANSOFF, H. I., 1985, Zarządzanie strategiczne. Warszawa.
 
2.
ARMSTRONG M., 1998, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków.
 
3.
BIELSKI M., 2002, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, wyd. C.H.Beck, Warszawa.
 
4.
BRILMAN J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
5.
BUKOVITZ W.R., Williams R.L., 1999, The Knowledge Management Fieldbook, Financial Times – Prentice Hall, Pearsons Education Ltd., London.
 
6.
CIEKANOWSKI Z., 2012, Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, DANMAR, Warszawa.
 
7.
CIEKANOWSKI Z., 2013, Jakość w zarządzaniu zasobami ludzkimi, PWST – E, Jarosław.
 
8.
DOLIŃSKA M., nr 8/2006, Kapitał intelektualny a innowacje, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”.
 
9.
GOLEMAN D., 2000, Skuteczność różnych stylów zarządzania, „Zarządzanie na Świecie”, nr 6,
 
10.
JANOWSKA Z., 2010, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 
11.
KOSSEK E., 1989, The acceptance of human resource innovation by multiple constituencies, „Personnel Psychology”.
 
12.
KRZYŻANOWSKI L., 1996, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, wyd. PWN, Warszawa.
 
13.
MARTYNIAK Z., 1992, Style kierowania, „Business Magazine”, nr 1.
 
14.
MAZURKIEWICZ A., 2010, Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
15.
MOCZYDŁOWSKA J., 2009, Zarządzanie kompetencjami jako element strategii personalnej przedsiębiorstwa, [w:] J. Komorowski, J. Moczydłowska (red.), Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 
16.
NIEDZIELSKI P., RYCHLIK K., 2006, Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
17.
NIEDZIELSKI P., J. MARKIEWICZ, K. RYCHLIK, T. RZEWUSKI, 2007, Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
18.
NONAK I., TAKEUCHI H., 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak japońskie spółki dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa.
 
19.
PESZKO A., 2002, Podstawy zarządzania organizacjami, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, Kraków.
 
20.
PENC J., 2007, Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa.
 
21.
PENC J., 2010, Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa 2010 Penc J., Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa.
 
22.
SANKOWSKA A., 2009, Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
23.
STABRYŁA A., 2000, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, wyd. PWN, Warszawa – Kraków,
 
24.
SIKORSKI C., 2004, Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, [za:] J. Kowalik, Między partycypacją a zarządzaniem. W poszukiwaniu determinantów skuteczności samorządów miejskich, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
 
25.
SKRYME D.J., 1999, Knowledge Creation. Creating the Collaborative Enterprice, Butterworth– Heinemann, Oxford.
 
26.
KNAP-STEFANIUK A., Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Biuletyn wyższej szkoły zarządzania Polish Open University” na: www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top