REVIEW PAPER
Współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Online publication date: 2017-12-22
 
 
Publication date: 2017-12-22
 
 
NSZ 2017;12(4):15-29
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the publication is to present contemporary human resource management in organizations. The concept of organization and its types is discussed. In addition, attention was paid to the management process and functions of modern managers, as well as innovative human resources managementin organizations. The correlation between knowledge management and human resource management is indicated. It was emphasized that the implementation of innovative management requires changes in personnel management. It was pointed out that the higher level of socio-economic development of the organization raises a greater interest of the board in the implementation of new methods and managementtechniques. Furthermore, it was proposed that management by innovation should be the organization's response to the diagnosis of areas of business that require improvement. The issues discussed in the publication are particularly relevant in the Polish practice of the organization and need in-depth analysis.
 
REFERENCES (26)
1.
ANSOFF, H. I., 1985, Zarządzanie strategiczne. Warszawa.
 
2.
ARMSTRONG M., 1998, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków.
 
3.
BIELSKI M., 2002, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, wyd. C.H.Beck, Warszawa.
 
4.
BRILMAN J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
5.
BUKOVITZ W.R., Williams R.L., 1999, The Knowledge Management Fieldbook, Financial Times – Prentice Hall, Pearsons Education Ltd., London.
 
6.
CIEKANOWSKI Z., 2012, Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, DANMAR, Warszawa.
 
7.
CIEKANOWSKI Z., 2013, Jakość w zarządzaniu zasobami ludzkimi, PWST – E, Jarosław.
 
8.
DOLIŃSKA M., nr 8/2006, Kapitał intelektualny a innowacje, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”.
 
9.
GOLEMAN D., 2000, Skuteczność różnych stylów zarządzania, „Zarządzanie na Świecie”, nr 6,
 
10.
JANOWSKA Z., 2010, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 
11.
KOSSEK E., 1989, The acceptance of human resource innovation by multiple constituencies, „Personnel Psychology”.
 
12.
KRZYŻANOWSKI L., 1996, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, wyd. PWN, Warszawa.
 
13.
MARTYNIAK Z., 1992, Style kierowania, „Business Magazine”, nr 1.
 
14.
MAZURKIEWICZ A., 2010, Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
15.
MOCZYDŁOWSKA J., 2009, Zarządzanie kompetencjami jako element strategii personalnej przedsiębiorstwa, [w:] J. Komorowski, J. Moczydłowska (red.), Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 
16.
NIEDZIELSKI P., RYCHLIK K., 2006, Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
17.
NIEDZIELSKI P., J. MARKIEWICZ, K. RYCHLIK, T. RZEWUSKI, 2007, Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
18.
NONAK I., TAKEUCHI H., 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak japońskie spółki dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa.
 
19.
PESZKO A., 2002, Podstawy zarządzania organizacjami, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, Kraków.
 
20.
PENC J., 2007, Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa.
 
21.
PENC J., 2010, Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa 2010 Penc J., Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa.
 
22.
SANKOWSKA A., 2009, Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
23.
STABRYŁA A., 2000, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, wyd. PWN, Warszawa – Kraków,
 
24.
SIKORSKI C., 2004, Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, [za:] J. Kowalik, Między partycypacją a zarządzaniem. W poszukiwaniu determinantów skuteczności samorządów miejskich, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
 
25.
SKRYME D.J., 1999, Knowledge Creation. Creating the Collaborative Enterprice, Butterworth– Heinemann, Oxford.
 
26.
KNAP-STEFANIUK A., Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Biuletyn wyższej szkoły zarządzania Polish Open University” na: www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top