ARTYKUŁ ORYGINALNY
WPŁYW KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO NA PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ ORGANIZACJI
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 18-12-2015
 
 
Data publikacji: 18-12-2015
 
 
NSZ 2015;10(1):159-169
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule zaakcentowano pozycję zasobów ludzkich w organizacji, starając się przedstawić istotę kapitału intelektualnego w aspekcie przewagi konkurencyjnej na rynku. Kapitał intelektualny ze względu na niematerialny charakter jest trudny do zdiagnozowania i określenia wartości z punktu widzenia cennych niematerialnych aktywów organizacji. Przedsiębiorstwo podejmujące trud zarządzania kapitałem intelektualnym musi nieustannie analizować posiadany kapitał intelektualny, kreować i podnosić kwalifikacje zatrudnionych pracowników. W dynamicznym otoczeniu, w którym znaczące zmiany mogą nastąpić w każdej chwili i w bardzo krótkim czasie, zaniedbanie sfery zarządzania kapitałem intelektualnym może oznaczać dla firmy utratę pozycji rynkowej.
 
REFERENCJE (14)
1.
Carrol R.F., Tansey R.R., 2000, Intellectual Capital in the New Internet Economy: It’s meaning, measurement and management for enhancing quality, „Journal of Intellectual Capital”, t. 1, nr 4.
 
2.
Dierickx I., Cool K., 1989, Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage, „Management Science”, vol. 35, No 12.
 
3.
Dobija D., 2004, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 
4.
Edvinson L., Malone M.S., 2001, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Hamel G., Prahalad C.K., 1990, The core competence of the corporation, „Harvard Business Review”, May-June.
 
6.
Hamel G., Prahalad C.K., 1999, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 
7.
Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., (red.), 2006, Kapitał intelektualny, spojrzenie ze strony interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
8.
Kodeks cywilny, art. 55, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., art. 55, Dz.U. 1963 Nr 16, poz. 93 z późn. zmian.
 
9.
Kopaliński W., 1994, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
10.
Lichtarski J. (red.), 1999, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław.
 
11.
Mroziewski M., 2008, Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa.
 
12.
Nogalski B., Rybnicki J., 2001, Zarządzanie portfelem kapitału intelektualnego, [w:] Kapitał intelektualny: dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz.
 
13.
Olszak C.M., Ziemba E., 2007, Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
14.
Rokita J., 2002, Organizacja ucząca się – model uczenia się konkurentów, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk (red.), Difin, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top