ORIGINAL PAPER
THE IMPACT OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF THE ORGANIZATION ON ITS COMPETITIVE ADVANTAGE
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2015-12-18
 
 
Publication date: 2015-12-18
 
 
NSZ 2015;10(1):159-169
 
TOPICS
 
REFERENCES (14)
1.
Carrol R.F., Tansey R.R., 2000, Intellectual Capital in the New Internet Economy: It’s meaning, measurement and management for enhancing quality, „Journal of Intellectual Capital”, t. 1, nr 4.
 
2.
Dierickx I., Cool K., 1989, Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage, „Management Science”, vol. 35, No 12.
 
3.
Dobija D., 2004, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 
4.
Edvinson L., Malone M.S., 2001, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Hamel G., Prahalad C.K., 1990, The core competence of the corporation, „Harvard Business Review”, May-June.
 
6.
Hamel G., Prahalad C.K., 1999, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 
7.
Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., (red.), 2006, Kapitał intelektualny, spojrzenie ze strony interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
8.
Kodeks cywilny, art. 55, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., art. 55, Dz.U. 1963 Nr 16, poz. 93 z późn. zmian.
 
9.
Kopaliński W., 1994, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
10.
Lichtarski J. (red.), 1999, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław.
 
11.
Mroziewski M., 2008, Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa.
 
12.
Nogalski B., Rybnicki J., 2001, Zarządzanie portfelem kapitału intelektualnego, [w:] Kapitał intelektualny: dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz.
 
13.
Olszak C.M., Ziemba E., 2007, Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
14.
Rokita J., 2002, Organizacja ucząca się – model uczenia się konkurentów, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk (red.), Difin, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top