ARTYKUŁ ORYGINALNY
Satysfakcja z pracy w ocenie pracowników przedsiębiorstw
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Ekonomiczny
 
 
Data publikacji online: 28-06-2018
 
 
Data publikacji: 28-06-2018
 
 
NSZ 2018;13(2):75-89
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Tematyka artykułu odnosi się do satysfakcji pracowników wynikającej ze świadczenia pracy na rzecz pracobiorcy. W części teoretycznej zdefiniowano pojęcie satysfakcji z pracy i przywołano badania nad nią. W części empirycznej artykułu zaprezentowano wyniki badania zależności między wybranymi czynnikami satysfakcji z pracy a cechami socjodemograficznymi respondentów. Do czynników oddziałujących na satysfakcję z pracy zaliczono: samorealizację, relacje z przełożonymi i ze współpracownikami, posiadanie pracy (pewność pracy), organizację pracy oraz osiągnięcia zawodowe. Do cech socjodemograficznych następujące charakterystyki indywidualne jednostki: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, stanowisko pracy, staż pracy zawodowej ogólny i aktualny staż pracy w badanym przedsiębiorstwie. Wykorzystane w publikacji metody badawcze obejmują analizę literatury oraz technikę ankiety. Do opisania wyników badań posłużono się programami: Excel oraz Statistica. Końcową część opracowania stanowią wnioski z badań.
 
REFERENCJE (15)
1.
Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A., 2011, Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną. Psychologiczne uwarunkowania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
2.
Belbin M., 2014, Nie tylko zespół, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
3.
Cichosz M., 2010, Lojalność klienta a logistyka firm usługowych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 
4.
Juchnowicz M., 2014, Satysfakcja zawodowa pracowników. Kreator kapitału ludzkiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
5.
Krot K., Lewicka D., 2016, Determinanty satysfakcji i zaangażowania w pracę, „Marketing i Rynek”, nr 3.
 
6.
Mendryk I., 2016, Satysfakcja z pracy a preferowany wiek przechodzenia na emeryturę. Wyniki badań, „Marketing i Rynek”, nr 3.
 
7.
Myjak T., 2014, Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz.
 
8.
Pazio N.M., 2015, Marketing lojalności, Difin, Warszawa.
 
9.
Sasin M., 2015, Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 
10.
Skowron Ł., 2010, Satysfakcja i lojalność klienta – ujęcie modelowe i wyniki badań, [w:] B. Dobiegała- Korona i T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa.
 
11.
Skowronek I., 2012, Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy, Poltext, Warszawa.
 
12.
Szczepańska K., 2010, TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa. Model ewaluacji ryzyka i jego percepcji – podstawą zarządzania ryzykiem 89
 
13.
Heathfield S.M., 2017, Best Ways to Improve Employee Satisfaction and Engagement. Keys for Improving Employee Satisfaction and Engagement, https://www.thebalance.com/imp...- satisfaction-1917572 [16.05.2017].
 
14.
Magloff L., 2017, How to Increase Workplace Satisfaction, http://smallbusiness.chron.com... increase-workplace-satisfaction-10510.html [15.05.2017].
 
15.
Rau-Foster M., 2017, Employee Satisfaction: The Success Factor, http://www.workplaceissues. com/aresatis/ [15.05.2017].
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top