ARTYKUŁ ORYGINALNY
Przemówienia publiczne kadry kierowniczej wojsk lądowych jako element bezpieczeństwa kulturowego
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 
 
Data publikacji online: 30-06-2017
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
NSZ 2017;12(2):83-94
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W opracowaniu skupiono się na specyficznym aspekcie bezpieczeństwa kulturowego, który związany jest z przemówieniami publicznymi, traktowanymi jako element zarządzania kapitałem społecz­nym. Bazując na przeprowadzonych badaniach własnych oraz na krytycznej analizie literatury przedmiotu, wyciągnięto wnioski o zasadności zajmowania się wskazaną tematyką w środowisku kadry kierowniczej Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP. Autor wskazuje na wagę transmisji postaw i wzorcotwórczej funkcji działalności oficera wobec dziedzictwa kulturowego, które zespolone z jednostką można rozpatrywać jako element kapitału ludzkiego.
 
REFERENCJE (33)
1.
BACON T.R., 2013, Sposób na opornych. Skuteczne wywieranie wpływu, GWP, Sopot.
 
2.
BĄK T., CIEKANOWSKI Z. (red.), 2016, Bezpieczeństwo państwa w warunkach globalizacji, PWST-E, Jarosław.
 
3.
BĄK T., CIEKANOWSKI Z., NOWICKA J. (red.), 2016, Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, PWST-E, Jarosław.
 
4.
BOCHEŃSKI J.M., 1993, De Virtute Militari. Zarys etyki wojskowej, Philed, Kraków.
 
5.
BOCHEŃSKI J.M., 1994, Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Philed, Kraków.
 
6.
BROWN R., 2006, Procesy grupowe – dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, GWP, Gdańsk.
 
7.
CZAJA J., 2008, Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków.
 
8.
DAWIDCZYK A., 2001, Nowe wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa Polski u progu XXI wieku, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 
9.
DĘBSKI S., B. GÓRKA-WINTER (red.), 2003, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, PISM, Warszawa.
 
10.
DOMAŃSKI S.R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 
11.
DRZYCIMSKI A., 2000, Komunikatorzy, wpływ, wrażenie, wizerunek, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa-Bydgoszcz.
 
12.
GAJDZIŃSKI P., 2013, Sztuka przywództwa Piłsudski, Wydawnictwo Poznańskie.
 
13.
HOŁÓWKO T., 1996, Oficer polski, Wyd. Czasopisma Wojskowe, Warszawa.
 
14.
JAKUBCZAK, J. FLIS (red.), 2006, Bezpieczeństwo Narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa.
 
15.
JEMIOŁO T., 2001, Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji i procesów społecznych, [w:] Kultura narodowa w kształtowaniu świadomości obronnej społeczeństwa i bezpieczeństwa państwa, „Zeszyt Problemowy TWO”, nr 3/25.
 
16.
KŁOSKOWSKA A. (red.), 1991, Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
17.
KNAPP M.L., HALL J.A., 2000, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Astrum, Wrocław.
 
18.
Kompetencje społeczne kadry dowódczej WP w kontekście realizacji zadań służbowych, 2014, Sprawozdanie badań, WBBS, Warszawa.
 
19.
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
 
20.
LEARY M., 2005, Wywieranie wrażenia na innych, GWP, Gdańsk.
 
21.
ŁYDKA W., 2015, Doskonalenie kompetencji przywódczych oficerów, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 
22.
MAJEWSKI T., 2006, Kompetencje dowódcze oficerów wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 
23.
MARCINIAK S. (red.), 2002, Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski, Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, Warszawa.
 
24.
NOWICKA J., 2016, Kompetencje komunikacyjne kadry kierowniczej Wojsk Lądowych, AON, Warszawa.
 
25.
NOWICKA J., 2016, Rola oficera w komunikacji społecznej, Zeszyty Naukowe Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, w druku.
 
26.
PIETER J., 1967, Ogólna metodologia pracy naukowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 
27.
PRZETACZNIK-GIEROWSKA M., TYSZKOWA M., 2009, Psychologia rozwoju człowieka, tom1, PWN, Warszawa.
 
28.
ROBBINS S.P., 2004, Zachowania w organizacji, tłum. A. Ehrlich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
29.
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2014.
 
30.
USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.), Nr 84, poz. 455.
 
31.
WASILEWSKI J., SKIBIŃSKI A., 2008, Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej, Difin, Warszawa.
 
32.
CIEKANOWSKI Z., Działania asymetryczne jako źródło zagrożeń bezpieczeństwa, http://yadda.icm.edu.pl/ yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3205-2380/c/httpwww_bg_ utp_edu_plartbtp2032009ciekanowski.pdf.
 
33.
CZAJA J., Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczpospolitej Polskiej, http://adamkorcz.w.interia.pl/ kultur.pdf.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top