ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Retoryka na usługach zarządzania
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 30-06-2017
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
NSZ 2017;12(2):63-80
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Dobra komunikacja wewnątrz firmy jest podstawą jej funkcjonowania, stanowi remedium na wszelkie możliwe trudności związane z zarządzaniem kadrą pracowniczą, jest jednym z najważniejszych narzędzi zarządzania, narzędziem zapewniającym efektywne działania. Skuteczne zarządzanie procesami komunikowania się oraz wysokie kompetencje w zakresie komunikacji perswazyjnej to jedne z podsta­wowych i najważniejszych zadań menadżerów. Retoryka dostarcza nieograniczony zasób zasad, metod, chwytów, struktur umożliwiających maksymalizowanie potencjalnych korzyści płynących z poprawnej, jasnej i nastawionej na konkretny cel perswazyjnej komunikacji. Jednocześnie znajomość tych zasad jest środkiem do minimalizowania ewentualnych problemów czy przezwyciężania barier komunikacyjnych. Brak znajomości reguł retorycznych stosowanych w celu uskutecznienia komunikacji jest jedną z najpo­ważniejszych przeszkód na drodze do efektywnej działalności grupowej.
 
REFERENCJE (20)
1.
DAIR J., 2000, Anatomia Biznesu. Komunikacja, Wyd. Studio EMKA, Warszawa.
 
2.
ARCT M., 1916, Ilustrowany Słownik Języka Polskiego, Wyd. A. Arcta, Warszawa.
 
3.
CIALDINI R.B., KENRICK D.T., NEUBERG S.L., 2006, Psychologia społeczna, Rozwiązane tajemnice, Wyd. GWP, Gdańsk.
 
4.
DOMACHOWSKI W., 1991, Interakcyjny model funkcjonowania społecznego, społeczna psychologia kliniczna, Wyd. PWN, Warszawa.
 
5.
ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA, 2000, Wyd. PWN, Warszawa.
 
6.
GUETZKOW H., 1965, Communications in organizations, Chicago.
 
7.
HABRAJSKA G., 2005, Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa, „Acta Universitatis Lodziensis”, Nr 7.
 
8.
KOROLKO M., 1998, Sztuka retoryki (przewodnik encyklopedyczny), Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
9.
MALINOWSKI B., 1987, Ogrody koralowe i ich magia. Język magii i ogrodnictwa, [w:] „Dzieła”, t. 5, Wyd. PWN, Warszawa.
 
10.
MAŁY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO, 1993, Wyd. PWN, Warszawa.
 
11.
MASŁYK-MUSIAŁ E., 1975, System informacji w przedsiębiorstwie przemysłowym, Wrocław.
 
12.
OBER J., 2013, Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”.
 
13.
OBER J., 2007, Informacja i komunikacja w zarządzaniu, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
14.
PISAREK W., 2002, Żeby nas czytano, [w:] Nowa retoryka dziennikarska, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 
15.
SHUTER R., 1979, Understanding misunderstandings: Exploring interpersonal communication, New York.
 
16.
STANKIEWICZ J., 2006, Komunikowanie się w organizacji, Wyd. „Astrum”, Wrocław.
 
17.
SZEWCZYK A., 2004, Informacja – dobra lub zła nowina, Wyd. „Hogben”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
18.
SZYMANEK K., 2001, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Wyd. PWN, Warszawa.
 
19.
ZIOMEK J., 1990, Retoryka opisowa, Wrocław-Warszawa-Kraków, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top