ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie międzynarodowym – wybrane zagadnienia
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 
 
Data publikacji online: 30-06-2017
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
NSZ 2017;12(2):95-106
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza wybranych zagadnień z zakresu problematyki międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. W oparciu o liczne źródła, autorka wyraża przekonanie, że wyzwania związane ze współczesnym międzynarodowym zarządzaniem zasobami ludzkimi - są duże i wyjątkowo aktualne. W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojęcie międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi oraz opisano determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie międzynarodowym. W dalszej kolejności przedstawiono problem wielokulturowości w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Cechy i umiejętności menedżerów pracujących w firmach międzynarodowych to kolejne zagadnienie omówione w artykule. Opisano również kwestie związane z misjami zagranicznymi w nawiązaniu do problematyki ekspatriacji i repatriacji. W ostatniej części artykułu wskazano główne wyzwania, przed jakimi stoją współ­czesne organizacje w obszarze międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi.
 
REFERENCJE (35)
1.
BĄKIEWICZ A., ŻUŁAWSKA U., 2010, Rozwój w dobie globalizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
2.
GLIŃSKI B., KUC B.R., FOŁTYN H., 2000, Menedżeryzm. Strategie. Zarządzanie, Key Text, Warszawa.
 
3.
JANOWSKA Z., 2009, Zarządzanie różnorodnością kulturową, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer, Kraków.
 
4.
KNAP-STEFANIUK A., 2016, Dojrzali pracownicy we współczesnych przedsiębiorstwach – kompetencje, wiedza i różnorodność, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, Nr 46(1).
 
5.
KNAP-STEFANIUK A., KARNA W.J., 2016, Wyzwania współczesnego przywództwa, [w:] T. Oleksyn, B.A. Sypniewska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 
6.
KNAP-STEFANIUK A., KARNA W.J., 2017, Zarządzanie talentami jako instrument rozwoju zasobów ludzkich we współczesnych organizacjach z uwzględnieniem problemu migracji, [w:] T. Kupczyk (red.), Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw, „Gazeta Wyborcza”, Wrocław.
 
7.
KOSTERA M. (red.), 2008, Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
8.
KOSTERA M., ŚLIWA M., 2010, Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
9.
LUDWICZYŃSKI A., STOBIŃSKA K., 2001, Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Poltext, Warszawa.
 
10.
NOWAKOWSKI M.K. (red.), 2000, Biznes międzynarodowy – obszary decyzji strategicznych, Key Text, Warszawa.
 
11.
NOWAKOWSKI M.K., 2005, Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
12.
OLEKSYN T., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, Wolters Kluwer, Kraków.
 
13.
PABIAN A., 2008, Zarządzanie personelem międzynarodowym. Wybrane uwarunkowania kulturowe, [w:] P. Wachowaniak (red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
14.
POCZTOWSKI A. (red.), 2002, Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
 
15.
POCZTOWSKI A., 2012, Znaczenie ekspatriantów w przedsiębiorstwie międzynarodowym, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
16.
POCZTOWSKI A. (red.), 2015, Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
17.
SIMPSON D., 2008, Zalety i wady zróżnicowania personelu w przedsiębiorstwach międzynarodowych, [w:] P. Wachowaiak (red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
18.
STAŃCZYK S., 2008, Nurt kulturowy w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
19.
ŚCIBOREK Z., 2004, Ludzie – cenny kapitał organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
20.
ARMSTRONG M., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna, Kraków, [w:] M. Wodnicka, 2009, Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacji globalnej konkurencji, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Ludzie-Jakość-Organizacja”, Nr 2, http://miscellanea.ujk.edu.pl/... ka. pdf (06.01.2017).
 
21.
BREWSTER C., SPARROW P., VERNON G., HOULDSWORTH E., 2011, International Human Resource Management, http://www3.ul.ie/ulearning/ht...%, 20Re source%20Management.pdf (04.01.2017).
 
22.
DORDEVIC B., 2016, Impact of National Culture on International Human Resource, Management, “Economic Themes”, 54(2), https://www.degruyter.com/down..., 0014/ethemes-2016-0014.pdf (06.01.2017).
 
23.
HAWRYSZ L., 2009, Konsekwencje różnic kulturowych, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, Nr 2, http://miscellanea.ujk.edu.pl/... (05.01.2017).
 
24.
KAPELA M., 2012, Dialog Międzykulturowy, „Homines Hominibus” 1(8), http://www.homines.wspia.pl/ numer-1-2012 (03.01.2017).
 
25.
PANDA S., 2010, Managing cultural diversity - strategies for organizational success, “Journal of Contemporary Research in Management”, http://www.psgim.ac.in/journal... 119 (04.01.2017).
 
26.
POCZTOWSKI A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa, [w:] M. Wodnicka, 2009, Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacji globalnej konkurencji, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, Ludzie-Jakość-Organizacja, Nr 2, http://miscellanea.ujk.edu.pl/... ka. pdf (06.01.2017).
 
27.
PURGAŁ-POPIELA J., 2012, Współczesne formy ekspatriacji w rozwoju przedsiębiorstwa na, rynkach międzynarodowych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Nr 6(89), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/... eta1.element.desklight-2b8e72b0-4a89-4357-856f, d5675927d8b2 (04.01.2017).
 
28.
PURGAŁ-POPIELA J., 2013, Różnorodność form międzynarodowej pracy i jej implikacje dla zarządzania zasobami ludzkimi, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, Nr 914, https://zeszyty-naukowe.uek.kr... (06.01.2016).
 
29.
PRZYTUŁA S., 2011, Problemy wielokulturowości w korporacjach międzynarodowych, „Problemy Zarządzania”, Vol. 9, Nr 4 (34), http://bazekon.icm.edu.pl/baze... (06.01.2017).
 
30.
SHAHZADI, I., JAVED A., SHAHZAIB, S., PIRZADA NASRREN, S., KHANAM, F., 2014, Impact of Employee Motivation on Employee Performance, “European Journal of Business and Management”, Vol. 6, No. 23, (03.01.2017), http://citeseerx.ist.psu.edu/v... (06.01.2017).
 
31.
SIMPSON D., 2014, Ekspatrianci wobec szoku kulturowego i odwróconego szoku kulturowego, “International Business and Global Economy”, Nr 33, European Union-10 Years after Enlargement, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/... 5db0c4 (03.01.2017).
 
32.
TRIPPNER-HRABI J., 2015, Zadania kierowników międzynarodowych zespołów wiedzy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, Nr 107, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/... ment/bwmeta1.element.ekon-element-000171410091 (05.01.2017).
 
33.
TROMPENAARS F., HAMPDEN-TURNER CH., 2005, Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 253-256, [w:] L. Hawrysz, 2009, Konsekwencje różnic kulturowych, „Studia i Materiały. Miscellanea, Oeconomicae, Ludzie-Jakość-Organizacja”, Nr 2, http://miscellanea.ujk.edu.pl/... (05.01.2017).
 
34.
WODNICKA M., 2009, Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacji globalnej konkurencji, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, Ludzie-Jakość-Organizacja, Nr 2, http://miscellanea.ujk.edu.pl/... Oferta/Pliki/31_a4_wodnicka.pdf (06.01.2017).
 
35.
ZAJĄC CZ., 2012, Kulturowe i personalne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych w świetle badań empirycznych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Nr 6(89), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/... (04.01.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top