REVIEW PAPER
A capital group within the meaning of competition protection regulations and other legal regulations. Selected cases
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 
2
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 
3
Uniwersytet w Siedlcach
 
 
Online publication date: 2023-09-26
 
 
Publication date: 2023-09-26
 
 
NSZ 2023;18(3):121-140
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The concept of a capital group is both, simple and complex. Taking into account the literal definition of this concept, we can agree with the thesis that a capital group is a simple situation when one entrepreneur having power over other entrepreneurs. However, if it is necessary to consider specific cases of staying in a capital group for the purposes of specific regulations, then due to the complexity of the analyzed facts, existing doctrine and case law, the status of staying in one capital group does not have to be unambiguous and obvious. In cases where staying in the capital group is not obvious due to the ambiguous rights of the parent company, it may be necessary to examine specific individual actions taken by the partners towards the alleged subsidiary in order to determine whether it is an actual subsidiary (stays in the analyzed capital group).
 
REFERENCES (37)
1.
Bellamy, Ch., Child, G., 1987. Common Market Law of Competition, London: Sweet & Maxwell.
 
2.
Bolecki, A., 2013. Cechy szczególne franczyzy w prawie ochrony konkurencji, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 7(2).
 
3.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 2 października 2023 r., nr DKK-226/2023.
 
4.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 8 sierpnia 2023 r., nr DKK-169/2023.
 
5.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 9 października 2023 r., nr DKK-236/2023.
 
6.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 10 listopada 2021 r., nr DKK-246/2021.
 
7.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 18 sierpnia 2023 r., nr DKK-177/2023.
 
8.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 19 listopada 2021 r., nr RGD-6/2021.
 
9.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 22 grudnia 2022 r., nr RGD-12/2022.
 
10.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 27 lutego 1992 r., nr UA/DŁ/500-92/JG/92.
 
11.
Decyzje Prezesa UOKiK, https://decyzje.uokik.gov.pl/b... (dostęp: 13.09.2023).
 
12.
Decyzje Prezesa UOKiK z dnia 31 grudnia 2003 r., nr RGD-18/2003-RDG-28/2003.
 
13.
GJW, 2019. Czy wykonawcy będący małżonkami mogą być uznani za grupę kapitałową?, https://gjw.pl/blog-zamowienia... (dostęp: 13.09.2023).
 
14.
Jurgilewicz, M., Kozicki, B., Piwowarski, J., Grabowska, S., 2022. Contemporary Challenges for the Economic Security of Enterprises in Poland, Journal of Security and Sustainability Issues, vol. 12, nr 1, s. 71-80.
 
15.
Kozicki, B., 2022, Model planowania potrzeb Sił Zbrojnych RP wobec aktualnych wyzwań bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
16.
Opinie rzecznika generalnego Trybunału Trabucchi przedstawione w dniu 18 września 1974 r. w sprawie 16/74 Centrafarm BV i Adriaan de Peijper przeciwko Sterling Drug Inc.
 
17.
Piwowarski, J., Kozicki, B., Jurgilewicz, M., Malec, N., 2021. Managing the Financial Security of Organizations During the COVID-19 Pandemic – Multivariate Analysis, Journal of Security and Sustainability Issues, vol. 11, nr 1, s. 537-546.
 
18.
Romanowski, M. (red.), 2023. Prawo spółek osobowych. System prawa prywatnego. Tom 16B, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
19.
Semeniuk, P., 2013. Kiedy franczyza narusza prawo konkurencji? Kara nałożona na Sphinx i nowe trendy w polskim prawie konkurencji, https://korporacyjnie.pl/kiedy... (dostęp: 13.09.2023).
 
20.
Skoczny, T. (red.), 2009. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
21.
Sołtysiński, S., Szajkowski, A., Szumański, A., Szwaja, J., 2001. Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do artykułów 1-150, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
22.
Weatherill, S., Beaumont, P., 1995. EC Law, London: Penguin Book.
 
23.
Whish, R., Bailey, D., 2003. Competition Law, Oxford University Press.
 
24.
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 1973 r. w sprawie 6/72 Europemballage Corporation i Continental Can Company Inc. przeciwko KE.
 
25.
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 24 października 1996 r. w sprawie C-73/95P Viho Europe BV przeciwko KE.
 
26.
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie 22/71, Beguelin Import Co. i inni przeciwko S.A.G.L. Import Eksport i inni.
 
27.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 marca 2017 r., sygn. akt KIO 283/17.
 
28.
Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 17 stycznia 1996 r., sygn. akt XVII Amr 54/95.
 
29.
Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 21 lipca 1992 r., sygn. akt XVII Amr 12/92.
 
30.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 lipca 2013 r., sygn. akt III APa 9/13.
 
31.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. akt I ACa 752/13.
 
32.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2019 r., sygn. akt I NSK 89/18.
 
33.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2000 r., sygn. akt I CKN 1036/98.
 
34.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2003 r., sygn. akt I CKN 1200/00.
 
35.
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 października 2005 r., sygn. akt XVII Ama 38/04.
 
36.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2022 r., sygn. akt V SA/Wa 3375/21.
 
37.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2021 r., sygn. akt VI SA/Wa 707/20.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top