ORIGINAL PAPER
The effects of ICTs’ implementation – the perspective of shaping the security of contemporary enterprises
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Online publication date: 2021-12-14
 
 
Publication date: 2021-12-14
 
 
NSZ 2021;16(4):13-42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses the issue of the use of Information and Communication Technologies (ICTs) in business management. The considerations focus on the role and importance of these technologies in the improvement of processes and management of business projects, and thus shaping the security of contemporary enterprises. The dynamic development of ICTs results in the possibility of their practical application in many areas of business operations. The article also highlights the effects that can be achieved by implementing ICTs in business projects. The research problem is as follows: What are the basic effects of the implementation of ICTs in business projects in the context of shaping the security of enterprises? The theoretical goal is related to the identification of the main effects of the use of ICTs in project management in modern enterprises. On the other hand, the utilitarian goal is to present the rules of practical use of ICTs in the management of business projects on the basis of the good practices/recommendations, and to indicate the benefits and risks (both organizational and business ones), resulting from the use of ICTs in project management – as the basis for activities related to shaping the security of enterprises. The main empirical method has been a case study (in a form of a multiple case study). The study also used methods of analysis and synthesis. The qualitative study, in the form of case studies, was covered a group of six companies (engaged in either the provision of services or production). Business profiles of these entities were diverse and included the following industries: building & construction, energy, fuel, financial, transport and interior design. Companies were included in the study due to the criterion of conducting business projects and the implementation of ICTs supporting this activity.
 
REFERENCES (41)
1.
APANOWICZ, J., 2000. Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „BERNARDINUM".
 
2.
ARENDT, Ł., 2015. Wpływ TIK na produktywność polskich przedsiębiorstwanaliza mikroekonomiczna, [w:] Arendt, Ł., Kryńska, E., Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
3.
BRYCZ, B., DUDYCZ, T., 2010. Case study jako popularna metoda w naukach o zarządzaniu, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, Nr 3.
 
4.
BRZUSTEWICZ, P., ESCHER, I., PETRYKOWSKA, I., 2017. ICT jako narzędzie budowania i utrzymania relacji biznesowych w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski, Organizacja i Kierowanie, Nr 1.
 
5.
FICOŃ, K., 2007. Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, Warszawa: BEL Studio.
 
6.
GONCIARSKI, W., 2011. Gospodarka cyfrowa – powstanie i etapy rozwoju, [w:] Gonciarski, W. (red.), Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
7.
GONCIARSKI, W., 2018. Współczesne zarządzanie w perspektywie technologii teleinformatycznych, [w:] Zieliński, Z. (red.), Komplementarność informatyki i nauk społecznych. społecznych: postępy badań i zastosowania, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
8.
KARAŚ, M., 2014. Studium przypadku jako narzędzie badawcze, [w:] Kuciński, K. (red.), Naukowe badanie zjawisk gospodarczych. Perspektywa metodologiczna, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
9.
KISIELNICKI, J., 2010. Rola ICT w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki Polski na globalnym runku. O procesie transformacji i miejscu w niej ICT, [w:] Korczak, J., Chomiak-Orsa, I., Sroka, H. (red.), Systemy informacyjne w zarzadzaniu, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
10.
KISIELNICKI, J., 2014. Zarządzanie i informatyka, Warszawa: Placet.
 
11.
KORZENIOWSKI, L.F., 2012. Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa: Difin.
 
12.
KOZIEJ, S., 2011. Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, Bezpieczeństwo Narodowe, Nr II-2011.
 
13.
LAUDON, K.C., LAUDON, J.P., 2012. Management information systems: managing the digital firm, London: Pearson.
 
14.
MICHAŁEK, N., 2011. Znaczenie technologii informacyjnej w zarzadzaniu przedsiębiorstwem, Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 67.
 
15.
OLEKSIEJCZUK, E., OLEKSIEJCZUK, A., 2009. Rola technologii informacyjnej w zarządzaniu oraz jej wpływ na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego, Przedsiębiorczość – Edukacja, Nr 5.
 
16.
RACZKOWSKI, K., 2012. Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI wieku, [w:] Raczkowski, K. red., Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
17.
ROMANIUK, R., 2020. Systemy informatyczne jako fundament przedsiębiorstwa 4.0, [w:] Gregor, B., Kaczorowska-Spychalska, D. (red.), Technologie cyfrowe w biznesie: przedsiębiorstwa 4.0 a sztuczna inteligencja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
18.
SCHWAB, K., 2018. Czwarta rewolucja przemysłowa, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 
19.
SITARSKA, M., 2010. Zastosowanie technologii informacyjnych w systemie informacyjnym marketingu, [w:] Nowicki, A., Turek, T. (red.), Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
20.
SOŁEK-BOROWSKA, C., 2018. The use and benefits of information communication technology by Polish small and medium sized enterprises, Online Journal of Applied Knowledge Management, Nr 6(1).
 
21.
STĘPNIAK, C., 2010. Przedsiębiorstwo jako podmiot zastosowania technologii informacyjnej, [w:] Nowicki, A., Turek, T. (red.), Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
22.
STOCHAJ, J., ROMAN, Ł., 2013. Wybrane metody teoretyczne w naukach społecznych i ich zastosowanie, Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Nr 2(6).
 
23.
TUREK, T., 2010. Charakterystyka technologii informacyjnej, [w:] Nowicki, A., Turek, T. (red.), Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
24.
USTAWA, 1964. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, Art. 55.
 
25.
WOŹNIAK, J., 2018. Obszary i przesłanki wdrażania technologii teleinformatycznych w przedsiębiorstwach z rynku NewConnect, [w:] Woźniak, J., Zaskórski, P., Pawlak, K., Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw: perspektywa rynku NewConnect, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
26.
WOŹNIAK, J., GEMRA, K., 2020. Kształtowanie przewag konkurencyjnych: perspektywa finansowania procesów innowacyjnych i zarządzania ryzykiem we współczesnych przedsiębiorstwach, Warszawa: Difin.
 
27.
WOŹNIAK, J., PAWLAK, K., 2018. Zasoby informacyjne i procesy komunikowania się w przedsiębiorstwie, [w:] Woźniak, J., Zaskórski, P., Pawlak, K., Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw: perspektywa rynku NewConnect, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
28.
WOŹNIAK, J., ZASKÓRSKI, P., 2015. Technologie teleinformatyczne w kształtowaniu bezpieczeństwa organizacji, [w:] Woźniak, J. (red.), Projektowanie i doskonalenie organizacji w aspekcie jej bezpieczeństwa i usprawniania procesów informacyjno-decyzyjnych, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
29.
WOŹNIAK, J., ZASKÓRSKI, P., 2018a. Podłoże zasobowo-technologiczne procesów informacyjno-decyzyjnych w komunikowaniu się przedsiębiorstw, [w:] Woźniak, J., Zaskórski, P., Pawlak, K., Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw: perspektywa rynku NewConnect, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
30.
WOŹNIAK, J., ZASKÓRSKI, P., 2018b. Projektowanie organizacji procesowej. Perspektywa systemów analityczno-decyzyjnych, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
31.
WOŹNIAK-SOBCZAK, B., 2015. Symbioza paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu sieciowym, Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie, Nr 2(222).
 
32.
ZIEMBA, E., 2018. Krytyczne czynniki sukcesu i poziom wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach, [w:] Ziemba, E. (red.), Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce, Warszawa: CeDeWu.
 
33.
ŻUKROWSKA, K., 2018. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) jako czynnik sprzyjający umiędzynarodowieniu gospodarki światowej i tworzący impulsy rozwojowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 372.
 
34.
AMERICAN AIRLINES, 2021. The route to customer experience transformation is through the cloud, https://www.ibm.com/case-studi... (7.05.2021).
 
35.
CERSANIT, 2021. Informacje o grupie, https://www.cersanit.com.pl/o-... (4.05.2021).
 
36.
COMARCH, 2021. Platforma Comarch Business Intelligence w Cersanit SA, https://www.comarch.pl/files_p... (4.05.2021).
 
37.
DMOCHOWSKA, H. (red.), 2010. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-te... (28.12.2020).
 
38.
GUS, 2020. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2019r., https://stat.gov.pl/obszary-te... (20.01.2021).
 
39.
HISTORY OF AMERICAN AIRLINES, 2021. https://www.aa.com/i18n/custom... (7.05.2021).
 
40.
OECD, 2018. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data on Innovation, https://www.oecd-ilibrary.org/... (22.02.2021).
 
41.
RAPORT ITU, 2018. Measuring the Information Society Report Executive summary, https://www.itu.int/en/ITU-D/S... (20.01.2021).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top