ARTYKUŁ ORYGINALNY
ATRYBUTY ORGANIZACJI SEKTORA KREATYWNEGO JAKO DETERMINANTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 20-12-2016
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
NSZ 2016;11(1):75-87
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Współcześnie wzrasta rola i znaczenie tzw. sektora kreatywnego w wielu gospodarkach narodowych. Dążąc do tego, aby wpływ tego sektora na rozwój gospodarczy różnych krajów był silny i dodatni, wpierw należy umacniać ten sektor od wewnątrz. Chodzi tu o dbanie o prawidłowy rozwój sektora kreatywnego poprzez zapewnianie odpowiedniej „kondycji” tworzącym go podmiotom. W artykule następuje koncentracja na płaszczyźnie mikroekonomicznej sprzężonej z perspektywą mezoekonomiczną. Sektor kreatywny skupia się na szeroko rozumianej kulturze (łączy m.in. dobra kultury wyższej i dobra stricte użytkowe, np. design), co rzutuje na sposób jego rozwoju w różnych wymiarach, np. rynkowym, relacyjnym, technicznym itp. Umacnianie sektora kreatywnego wymaga wdrożenia i doskonalenia specyficznych procesów zarządzania ryzykiem. W artykule analizowane są uwarunkowania zarządzania ryzykiem w organizacjach z sektora kreatywnego. Szczególny nacisk położony jest na identyfikację atrybutów organizacji z sektora kreatywnego jako determinantu zarządzania ryzykiem.
 
REFERENCJE (24)
1.
BYWALEC CZ., 2010, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 
2.
CAVES R. E., 2000, Creative Industries: Contracts between Art and Commerce, Harvard University Press.
 
3.
Creative Economy Report, 2008, United Nations Conference on Trade and Development, United Nations Development Programme.
 
4.
DZIURSKI P., 2016, Modele zarządzania organizacjami w sektorze wzornictwa przemysłowego w Polsce. Opinia ekspertów, [in:] M. Menkes (ed.), Wkład nauk ekonomicznych w budowę kapitału społecznego, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
5.
HAUSNER J., 2013, Kultura i polityka rozwoju oraz Zakończenie, [in:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (eds.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 
6.
HOWKINS J., 2007, The Creative Economy. How People Make Money from Ideas, Penguin Books, London.
 
7.
JANKOWSKA B., 2012, Koopetycja jako atrybut klastra – przypadek jednego z klastrów kreatywnych, „Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe No. 719: Ekonomiczne Problemy Usług No. 94”, titled: Klastry – Wiedza, Innowacyjność, Rozwój.
 
8.
LEWANDOWSKI P., MUĆK J., SKROK Ł., 2010, Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu, Raport końcowy, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 
9.
OLKO S., 2014, Badanie kompetencji w sieciach i klastrach w przemysłach kreatywnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, series: „Organizacja i Zarządzanie”, Vol. 76.
 
10.
RATALEWSKA M., 2014, Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, No. 347.
 
11.
ROGODA B., 2012, Hybrydowe modele biznesu w sektorach kreatywnych i ich funkcja ekonomiczna, „Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe No. 714: Ekonomiczne Problemy Usług No. 90”, titled: Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach, SOOIPP Annual 2012.
 
12.
SOBOCIŃSKA M., 2016, Produkty systemowe w sektorze kreatywnym – znaczenie i determinanty rozwoju, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, No. 262.
 
13.
SOWA I., 2010, Nowe trendy w zachowaniach konsumentów, [in:] E. Kieżel (ed.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 
14.
The Economy of Culture in Europe, 2006, Report of KEA European Affairs for the European Commission, October.
 
15.
BOCHIŃSKA B., PALCZEWSKA I., 2008, Diagnoza stanu wzornictwa, November, http://www.kongreskultury.pl/l... [28.07.2016]
 
16.
Creative Industries Economic Estimates, 2015, Statistical Release, Department for Culture, Media and Sport, London, January, https://www.gov.uk/government/... [20.07.2016]
 
17.
Creative Industries in Berlin. Development and Potential, 2008, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (Senate Department for Economics, Technology and Women’s Issues), Berlin, December, http://www.ndpculture.org/medi... [17.07.2016]
 
18.
Creative Industries Mapping Document: Background, 2001, Department for Culture, Media and Sport, London, https://www.gov.uk/government/... [05.07.2016]
 
19.
GÓRNIAK J. et al., 2013, Bilans kompetencji: Wybrane segmenty branży kreatywnej, Kraków, October, www.krakow.pl/zalacznik/71487 [21.08.2016]
 
20.
GROCHOWSKI M. et al., 2012, Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, Gdańsk, https://kreatywni.arp.gda.pl/p... [25.06.2016]
 
21.
KASPRZAK R., 2013, Typologia przemysłów kreatywnych zastosowana na portalu Obserwatorium Przemysłów Kreatywnych, Warszawa, http://ekonomiawkulturze.pl/re... [31.08.2016]
 
22.
MACKIEWICZ M., MICHOROWSKA B., ŚLIWKA A. (cooperation: M. Grochowski), 2009, Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Warszawa, November, http://nck.pl/media/study/anal... [01.08.2016]
 
23.
MARCUS C., 2005, Future of Creative Industries. Implications for Research Policy, Foresight Working Documents Series, European Communities, April, http://meakultura.pl/cdn/docs/... [25.03.2016]
 
24.
NESTA, 2006, Creating growth. How the UK can develop world class creative business, National Endowment for Science, Technology and the Arts, London, April, https://www.nesta.org.uk/sites... [17.05.2016]
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top