ORIGINAL PAPER
ATTRIBUTES OF CREATIVE SECTOR ORGANIZATIONS AS DETERMINANTS OF RISK MANAGEMENT
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2016-12-20
 
 
Publication date: 2016-12-20
 
 
NSZ 2016;11(1):75-87
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Nowadays, the role and importance of the creative sector are increasing in many national economies. In order to ensure a strong and positive impact of the sector on the economic development of different countries, first this sector has to be strengthened internally. This involves caring for normal development of the creative sector by ensuring that its entities are in good “shape”. The article focuses on the microeconomic plane coupled with the meso-economic one. The creative sector focuses on broadly-understood culture (it links e.g. the higher culture and applied goods, e.g. design), which affects the way of its development in different dimensions, e.g. the market, relational, technical ones, etc. Strengthening the creative sector requires implementation and improvement of specific risk management processes. The article presents an analysis of risk management conditions in creative sector organizations. The main area of considerations is identification of the attributes of creative sector organizations as determinants of risk management.
 
REFERENCES (24)
1.
BYWALEC CZ., 2010, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 
2.
CAVES R. E., 2000, Creative Industries: Contracts between Art and Commerce, Harvard University Press.
 
3.
Creative Economy Report, 2008, United Nations Conference on Trade and Development, United Nations Development Programme.
 
4.
DZIURSKI P., 2016, Modele zarządzania organizacjami w sektorze wzornictwa przemysłowego w Polsce. Opinia ekspertów, [in:] M. Menkes (ed.), Wkład nauk ekonomicznych w budowę kapitału społecznego, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
5.
HAUSNER J., 2013, Kultura i polityka rozwoju oraz Zakończenie, [in:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (eds.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 
6.
HOWKINS J., 2007, The Creative Economy. How People Make Money from Ideas, Penguin Books, London.
 
7.
JANKOWSKA B., 2012, Koopetycja jako atrybut klastra – przypadek jednego z klastrów kreatywnych, „Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe No. 719: Ekonomiczne Problemy Usług No. 94”, titled: Klastry – Wiedza, Innowacyjność, Rozwój.
 
8.
LEWANDOWSKI P., MUĆK J., SKROK Ł., 2010, Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu, Raport końcowy, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 
9.
OLKO S., 2014, Badanie kompetencji w sieciach i klastrach w przemysłach kreatywnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, series: „Organizacja i Zarządzanie”, Vol. 76.
 
10.
RATALEWSKA M., 2014, Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, No. 347.
 
11.
ROGODA B., 2012, Hybrydowe modele biznesu w sektorach kreatywnych i ich funkcja ekonomiczna, „Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe No. 714: Ekonomiczne Problemy Usług No. 90”, titled: Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach, SOOIPP Annual 2012.
 
12.
SOBOCIŃSKA M., 2016, Produkty systemowe w sektorze kreatywnym – znaczenie i determinanty rozwoju, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, No. 262.
 
13.
SOWA I., 2010, Nowe trendy w zachowaniach konsumentów, [in:] E. Kieżel (ed.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 
14.
The Economy of Culture in Europe, 2006, Report of KEA European Affairs for the European Commission, October.
 
15.
BOCHIŃSKA B., PALCZEWSKA I., 2008, Diagnoza stanu wzornictwa, November, http://www.kongreskultury.pl/l... [28.07.2016]
 
16.
Creative Industries Economic Estimates, 2015, Statistical Release, Department for Culture, Media and Sport, London, January, https://www.gov.uk/government/... [20.07.2016]
 
17.
Creative Industries in Berlin. Development and Potential, 2008, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (Senate Department for Economics, Technology and Women’s Issues), Berlin, December, http://www.ndpculture.org/medi... [17.07.2016]
 
18.
Creative Industries Mapping Document: Background, 2001, Department for Culture, Media and Sport, London, https://www.gov.uk/government/... [05.07.2016]
 
19.
GÓRNIAK J. et al., 2013, Bilans kompetencji: Wybrane segmenty branży kreatywnej, Kraków, October, www.krakow.pl/zalacznik/71487 [21.08.2016]
 
20.
GROCHOWSKI M. et al., 2012, Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, Gdańsk, https://kreatywni.arp.gda.pl/p... [25.06.2016]
 
21.
KASPRZAK R., 2013, Typologia przemysłów kreatywnych zastosowana na portalu Obserwatorium Przemysłów Kreatywnych, Warszawa, http://ekonomiawkulturze.pl/re... [31.08.2016]
 
22.
MACKIEWICZ M., MICHOROWSKA B., ŚLIWKA A. (cooperation: M. Grochowski), 2009, Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Warszawa, November, http://nck.pl/media/study/anal... [01.08.2016]
 
23.
MARCUS C., 2005, Future of Creative Industries. Implications for Research Policy, Foresight Working Documents Series, European Communities, April, http://meakultura.pl/cdn/docs/... [25.03.2016]
 
24.
NESTA, 2006, Creating growth. How the UK can develop world class creative business, National Endowment for Science, Technology and the Arts, London, April, https://www.nesta.org.uk/sites... [17.05.2016]
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top