REVIEW PAPER
Application of Methods and Techniques in Processes Supporting the Crisis Management Process
 
More details
Hide details
1
Politechnika Warszawska
 
 
Online publication date: 2019-12-30
 
 
Publication date: 2019-12-30
 
 
NSZ 2019;14(4):83-97
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents an attempt to identify and systematize methods and techniques used to solve problems in the field of organization and management and which can be adapted to support crisis management. Systematics of methods has been carried out in the scope of three processes supporting the implementation of the risk management process in crisis management, which include relations with employees, leadership and partnership.
 
REFERENCES (25)
1.
Adamiak A., 2017, Tworzenie potencjału zasobowego i zdolności dynamicznych organizacji poprzez partnerstwo strategiczne, „Handel Wewnętrzny”, nr 3, tom I.
 
2.
Adamik A., Nowicki M., 2012, Metody i narzędzia motywowania personelu, w: Zakrzewska-Bielawska, A. (Ed.), Podstawy Zarządzania: Teoria i Ćwiczenia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
3.
Andrzejewska M. i in., 2007, O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Zastosowania geowizualizacji w celu wzmocnienia udziału społecznego w planowaniu przestrzennym, IP, Warszawa.
 
4.
Bieniok H., 1997, Metody sprawnego zarządzania, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa.
 
5.
Brillman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
6.
Cole, G.A., 2003. Management Theory and Practice, 6 edition, Cengage Learning EMEA, London.
 
7.
Hajduk S., 2018, Partycypacja obywatelska jako forma komunikacji społecznej w zarządzaniu rozwojem przestrzennym miasta, „Handel Wewnętrzny”, nr 1.
 
8.
Imai M., 2007, Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa.
 
9.
Jasiński Z., 1998, Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności, Placet, Warszawa.
 
10.
Kąkol U., Smagowicz J., 2018, Systematyka dobrych praktyk w publicznym zarządzaniu kryzysowym, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”.
 
11.
Kosieradzka A., 2012, Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo.
 
12.
H.Beck, Warszawa.
 
13.
Kosieradzka A. (red.), 2013, Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, Edu-Libri: Kraków–Warszawa.
 
14.
Kosieradzka A., Zawiła-Niedźwiecki J. (red), 2016, Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym, Edu-Libri, Kraków–Legionowo.
 
15.
Lis S. (red), 1999, Vademecum produktywności, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 
16.
Listwan T., Sułkowski Ł., 2016, Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa.
 
17.
Oleksyn T., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 
18.
Ostrowska T., Wiśniewski M., 2016, Wyzwania i dobre praktyki zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, [w:] M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Mazur (red.),Współczesne koncepcje zarządzania publicznego, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 
19.
Pająk E., Klimkiewicz M., Kosieradzka A., 2014, Zarządzanie produkcją i usługami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
20.
Probosz M., Sadura P., 2011, Konsultacje w społeczności lokalnej: planowanie, przygotowanie i prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
21.
Sidor-Rządkowska M., 2013, Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
 
22.
Skomra W. (red), 2015, Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP, Bel Studio Sp. z o.o., Warszawa.
 
23.
Smagowicz J., 2017, Kryteria dojrzałości a obszary procesowe w modelu dojrzałości organizacji w dziedzinie zarządzania kryzysowego, [w:] Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, nr 4.
 
24.
Szczepańska K., Bugdol M., 2016, Podstawy zarządzania procesami, Difin, Warszawa.
 
25.
Wiatrak A.P., 2017, Marketing terytorialny w komunikowaniu i partnerstwie regionalnym i lokalnym, „Handel Wewnętrzny”, nr 4, tom I.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top