ARTYKUŁ ORYGINALNY
WYKORZYSTANIE MODELI DYSKRYMINACYJNYCH W PROGNOZIE UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
 
 
Więcej
Ukryj
1
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, WYDZIAŁ CYBERNETYKI
 
 
Data publikacji online: 18-12-2015
 
 
Data publikacji: 18-12-2015
 
 
NSZ 2015;10(1):275-290
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wzrastająca konkurencyjność, zmieniające się otoczenie mikroekonomiczne oraz makroekonomiczne jednostki gospodarczej coraz częściej zmuszają kierownictwo do stosowania różnych instrumentów wspomagających zarządzanie i zarazem ostrzegających przed groźbą upadłości. Modele dyskryminacyjne umożliwiają śledzenie i zarazem ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, dzięki czemu kadra zarządcza może odpowiednio wcześnie zareagować w przypadku zbliżania się do krytycznych wartości. Celem artykułu była prezentacja wybranych modeli przewidywania upadłości przedsiębiorstwa. W realizacji celu artykułu punktem wyjścia było przybliżenie w pierwszej kolejności przyczyn upadłości przedsiębiorstwa oraz zdefiniowanie wybranych polskich modeli dyskryminacyjnych. Następnie na przykładzie spółki, produkującej m.in. precyzyjne elementy optyczne do zastosowań ogólnych, przedstawiono wyliczenia pięciu modeli dyskryminacyjnych na przestrzeni pięciu lat, wykorzystując dane historyczne pochodzące ze sprawozdań finansowych za lata 2010-2014. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analizę literatury, studium przypadku, analizę dokumentów.
 
REFERENCJE (17)
1.
Antczak J., 2013, Controlling jako instrument zabezpieczający przed zjawiskami kryzysowymi, [w:] K. Rybiński (red.), Polska w niestabilnej gospodarce europejskiej i globalnej, Wydawnictwo Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Warszawa.
 
2.
Antonowicz P., 2007, Metody oceny i prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk.
 
3.
Dorozik L. (red.), 2006, Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
4.
Dudycz T., Wrzosek S., 2000, Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.
 
5.
Gołębiewski G., Tłaczała A., 2005, Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa.
 
6.
Górka K., 2011, Postępowanie upadłościowe w procesach restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, [w:] R. Fedan (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
7.
Gurgul S., 2000, Prawo upadłościowe i układowe, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 
8.
Hadasik D., 1998, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 
9.
Hamrol M., Chodakowski J., 2008, Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, „Badania Operacyjne i Decyzje” nr 3, Warszawa.
 
10.
Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., 2004a, Analiza dyskryminacyjna. Przegląd najważniejszych modeli, „Przegląd Organizacji” nr 4/2004.
 
11.
Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., 2004b, Upadłość przedsiębiorstwa – model analizy dyskryminacyjnej, „Przegląd Organizacji” nr 6, Warszawa.
 
12.
Jagiełło R., 2013, Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, „Materiały i Studia”, zeszyt nr 286, Wydawnictwo NBP Warszawa.
 
13.
Janik W., Paździor A., 2011, Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 
14.
Mączyńska E., 2006, Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomista, Warszawa.
 
15.
Szczerbak M., 2007, Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce, [w:] B. Prusak (red.), Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa.
 
16.
Tokarski A., 2010, Upadłość jako naturalny regulator konkurencji i przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej na przykładzie analizy gospodarki polskiej, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, Przedsiębiorczość – Edukacja, Wydawnictwo NOWA ERA, Warszawa – Kraków.
 
17.
Zalewska M., 2002, Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top