ORIGINAL PAPER
APPLICATION OF DISCRIMINATORY MODELS IN FORECASTING THE LIQUIDATION OF THE ENTERPRISE
 
 
More details
Hide details
1
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, WYDZIAŁ CYBERNETYKI
 
 
Online publication date: 2015-12-18
 
 
Publication date: 2015-12-18
 
 
NSZ 2015;10(1):275-290
 
TOPICS
 
REFERENCES (17)
1.
Antczak J., 2013, Controlling jako instrument zabezpieczający przed zjawiskami kryzysowymi, [w:] K. Rybiński (red.), Polska w niestabilnej gospodarce europejskiej i globalnej, Wydawnictwo Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Warszawa.
 
2.
Antonowicz P., 2007, Metody oceny i prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk.
 
3.
Dorozik L. (red.), 2006, Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
4.
Dudycz T., Wrzosek S., 2000, Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.
 
5.
Gołębiewski G., Tłaczała A., 2005, Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa.
 
6.
Górka K., 2011, Postępowanie upadłościowe w procesach restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, [w:] R. Fedan (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
7.
Gurgul S., 2000, Prawo upadłościowe i układowe, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 
8.
Hadasik D., 1998, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 
9.
Hamrol M., Chodakowski J., 2008, Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, „Badania Operacyjne i Decyzje” nr 3, Warszawa.
 
10.
Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., 2004a, Analiza dyskryminacyjna. Przegląd najważniejszych modeli, „Przegląd Organizacji” nr 4/2004.
 
11.
Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., 2004b, Upadłość przedsiębiorstwa – model analizy dyskryminacyjnej, „Przegląd Organizacji” nr 6, Warszawa.
 
12.
Jagiełło R., 2013, Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, „Materiały i Studia”, zeszyt nr 286, Wydawnictwo NBP Warszawa.
 
13.
Janik W., Paździor A., 2011, Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 
14.
Mączyńska E., 2006, Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomista, Warszawa.
 
15.
Szczerbak M., 2007, Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce, [w:] B. Prusak (red.), Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa.
 
16.
Tokarski A., 2010, Upadłość jako naturalny regulator konkurencji i przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej na przykładzie analizy gospodarki polskiej, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, Przedsiębiorczość – Edukacja, Wydawnictwo NOWA ERA, Warszawa – Kraków.
 
17.
Zalewska M., 2002, Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top