ARTYKUŁ ORYGINALNY
Pozycja menedżera w organizacji
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Sztuki Wojskowej W Warszawie
 
2
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
3
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 17-12-2018
 
 
Data publikacji: 17-12-2018
 
 
NSZ 2018;13(4):161-176
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule scharakteryzowano pozycję menadżera w organizacji. Przedstawiono istotę władzy stwierdzając, istotne jest, by każdy człowiek sprawujący kierownicze stanowisko, we właściwy sposób rozumiał potrzebę sprawowania władzy i znał mechanizmy jej działania. Omówiono wagę autorytetu, gdyż władza menedżera powinna opierać się na jego autorytecie, zarówno formalnym, wynikającym z pełnionej funkcji, jak i nieformalnym, wynikającym z osobowości. Następnie przedstawiono typy nastawienia do władzy menadżerów według McClellanda i Burnhama. Oprócz nastawienia menedżerów do władzy, duże znaczenie ma forma jej sprawowania, dlatego scharakteryzowano jej trzy modelowe rodzaje. W artykule zaprezentowano także umiejętności i kompetencje menadżera, które są konieczne, aby skutecznie i efektywnie wykonywał swoje zadania oraz realizował cele. Scharakteryzowano również style kierowania oraz zadania menadżera w organizacji. Podkreślono, że dobór odpowiedniej osoby na stanowisko kierownika powoduje, że organizacja działa w sposób jasny i uporządkowany. Natomiast zakres cech, zadań i obowiązków, które musi spełniać „idealny kierownik” jest bardzo duży.
 
REFERENCJE (14)
1.
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, PWN, Warszawa 2003.
 
2.
Ciekanowski Z., Rola menedżera w organizacji w  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach nr 107 Seria: Administracja i Zarządzanie (34)2015.
 
3.
Ciekanowski Z., Miejsce i rola kierownika w motywowaniu pracowników, AON, Warszawa 2013.
 
4.
Czainska K., Odkryć zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 
5.
Filipiak B., Zarządzanie strategiczne. Narzędzia, scenariusz, procesy, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 
6.
Galata S., Wprowadzenie do Zarządzania Strategicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 
7.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
 
8.
Jarmołowicz W., Wynagrodzenia menedżerów w warunkach zmian systemowych, [w:] Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji, pod red. W. Jarmołowicza, AE, Poznań 2001.
 
9.
Lachiewicz S., Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 
10.
Mackay H., Namysł A. (red.), Pływaj z rekinami i nie daj się pożreć. Sprzedawaj, zarządzaj, motywuj i negocjuj lepiej niż konkurenci, MT Biznes, Warszawa 2007.
 
11.
Penc J., Menedżer w uczącej się organizacji, Menadżer, Łódź 2000.
 
12.
Rummler, Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać ,,białymi plamami” w strukturze organizacyjnej?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 
13.
Welch J., Welech S., Winning. Odpowiedzi, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2007.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top