ORIGINAL PAPER
A SENSE OF EFFICIENCY AND PROACTIVE BEHAVIOURS OF YOUNG PEOPLE IN THE CONTEXT OF CAREER PLANNING
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
 
 
Online publication date: 2016-12-20
 
 
Publication date: 2016-12-20
 
 
NSZ 2016;11(1):161-174
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This paper focuses on the issues of young people’ proactivity and self-efficacy of young people making the transition from the studies onto the employment market, in the context of career planning. These issues are especially important for a group of people planning and starting their own career. Decisions taken during the start of the professional activity have a significant impact on the further life – both personal and professional. Responsibility for the shape and course of a contempo-rary career has been shifted in the direction of the individual as the executor. The research involved 133 undergraduates of University of Rzeszow. The Questionnaire of Scale of Proactive Behaviours in a Career and General Self-Efficacy Scale were used in the research. The results were statistical analyzed using selected methods.
 
REFERENCES (29)
1.
ACZEL A. D., 2000, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 
2.
ARTHUR M. B., ROUSSEAU D. M., 1996, The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era, Oxford University Press, Oxford.
 
3.
BANDURA A., 1994, Self-efficacy, [w:] V. S. Ramachaudran (red.), Encyclopedia of human behavior, Vol. 4, New York: Academic Press.
 
4.
BAŃKA A., 2007, Psychologiczne doradztwo karier, Print-B, Poznań.
 
5.
BAŃKA A., 2005, Proaktywność a tryby samoregulacji. Podstawy teoretyczne, konstrukcja i analiza czynnikowa Skali Zachowań Proaktywnych w Karierze, Studio PRINT-B, Instytut Rozwoju Kariery, Poznań-Warszawa.
 
6.
BARUCH Y., 2004, Transforming careers: from linear to multidirectional career paths. Organizational and individual perspectives, „Career Development International”, Vol 9, No 1.
 
7.
BETZ N. E., 2004, Contributions of Self-Efficacy Theory to Career Counseling: A Personal Perspective, „The Career Development Quarterly”, Vol. 52.
 
8.
BOHDZIEWICZ P., 2010, Kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, nr 3-4.
 
9.
BOLINO M., VALCEA S., HARVEY J., 2010, Employee, manage thyself: The potentially negative implications of expecting employees to behave proactively, „Journal of Occupational and Organizational Psychology”, No 83.
 
10.
BRISCOE J. P., HALL D. T., 2006, The interplay of boundaryless and protean careers: Combinations and implications, „Journal of Vocational Behavior”, Vol. 69.
 
11.
COVEY S. R., 2001, 7 nawyków skutecznego działania, Grupa Wydawnicza Bertelsmann, Warszawa.
 
12.
CRANT J. M., 2000, Proactive behavior in organizations, „Journal of Management”, No 26.
 
13.
ERDOGAN B., BAUER T. N., 2005, Enhancing career benefits of employee proactive personality: the role of fit with jobs and organizations, „Personnel Psychology”, Vol. 58 Issue 4.
 
14.
GRUSZCZYŃSKA-MALEC G., RUTKOWSKA M., 2005, Mistrzostwo osobiste a wybór kariery zawodowej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2.
 
15.
JAREMCZUK K., MAZURKIEWICZ A., MOLTER A., 2014, Cultural determinants of attitudes toward career, „Management”, Vol. 18, No. 1, Faculty of Economics and Management Press, Zielona Góra.
 
16.
JUCZYŃSKI Z., 2000, Poczucie własnej skuteczności – teoria i pomiar, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, nr 4.
 
17.
KOT S. M., JAKUBOWSKI J., SOKOŁOWSKI A., 2011, Statystyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
18.
ŁAGUNA M., 2009, Rola przekonań o sobie w planowaniu podjęcia pracy za granicą, „Psychologia Społeczna”, tom 4.
 
19.
MAJOR D. A., HOLLAND J. M., OBORN K. L., 2012, The influence of proactive personality and coping on commitment to STEM majors, „The Career Development Quarterly”, Vol. 60, Issue 1.
 
20.
MAZURKIEWICZ A., 2015, Proaktywność w kształtowaniu współczesnej kariery zawodowej, [w:] K. Jaremczuk (red.), Przedsiębiorczość – perspektywą zmian, WSPiA w Przemyślu, Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, Rzeszów.
 
21.
MAZURKIEWICZ A., MOCZULSKA M., 2014, Oczekiwania młodych osób wobec aktywności zawodowej (w świetle wyników badań empirycznych), „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5.
 
22.
PRABHU V. P., 2013, Proactive Personality and Career Future: Testing a Conceptual Model and Exploring Potential Mediators and Moderators, „American Journal of Management”, Vol. 16.
 
23.
SEIBERT S. E., CRANT J. M., KRAIMER M. L., 1999, Proactive personality and career success, „Journal of Applied Psychology”, Vol. 84.
 
24.
SOBCZYK M., 1998, Statystyka. Podstawy teoretyczne przykłady – zadania, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 
25.
STARZYŃSKA W., 2000, Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa.
 
26.
STEC M., 2014, Szkolnictwo wyższe w Polsce w opinii młodzieży studenckiej, [w:] K. Szmyd, A. Garbarz, Z. Frączek, B. Skoczyńska-Prokopowicz (red.), Kultura-Przemiany-Edukacja. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne, T. II, Wydawnictwo UR, Rzeszów.
 
27.
STRYKOWSKA M., 2002, Zawód-praca-kariera. Dynamika zmian w funkcjonowaniu współczesnych organizacji, [w:] M. Strykowska (red.) Współczesne organizacje. Wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 
28.
SUCHAR M., 2010, Modele karier. Przewidywanie kolejnego kroku, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
29.
SULLIVAN S. E., ARTHUR M. B., 2006, The evolution of boundaryless career concept: Examining physical and psychological mobility, „Journal of Vocational Behavior”, Vol. 6.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top