ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Mediacja – formą zarządzania konfliktem
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa
 
 
Data publikacji online: 30-06-2017
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
NSZ 2017;12(2):107-116
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule poruszono problematykę mediacji jako formy zarządzania konfliktem. W polskim systemie prawnym, jak również w dziedzinie zarządzania, mediacji przypisuje się coraz to szersze znaczenie, gdyż w odróżnieniu od innych form rozwiązywania sporów, ma ona charakter ugodowy. Celem artykułu jest podkreślenie specyfiki komunikacji i występujących w organizacji konfliktów oraz zaprezentowanie mediacji, jako alternatywnej metody ich rozwiązywania.
 
REFERENCJE (24)
1.
ARMSTRONG M., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa.
 
2.
BALAWEJDER B., 1992, Konflikty interpersonalne, analiza psychologiczna, Katowice.
 
3.
BARAŃSKI J., WASZYŃSKI E., STECIWKO A., 2000, Komunikowanie się lekarza z pacjentem. Empatia – troska – intymność – autonomia – prawo, Wrocław.
 
4.
DAUTER B., 2014, Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
5.
DUBISZ S., 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa.
 
6.
ERECIŃSKI T., GUDOWSKI J., JĘDRZEJEWSKA M., 2006, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza – Postępowanie rozpoznawcze. Część druga – Postępowanie zabezpieczające, t. 2, Warszawa.
 
7.
GMURZYŃSKA E., MOREK R., 2009, Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa.
 
8.
GRAY J., 2001, Dwie twarze liberalizmu, Warszawa.
 
9.
GROSZYK H., KORYBSKI A., 1990, Konflikt interesów i prawo, Warszawa.
 
10.
GUT J., HAMAN W., 2003, Docenić konflikt, Warszawa.
 
11.
JAKUBIAK-MIROŃCZUK A., 2010, Negocjacje dla prawników: Prawo cywilne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
12.
KOWALSKI T., 1992, Współczesne tendencje w usprawnianiu procesu kierowania szkołą, „Edukacja”, Nr 4.
 
13.
KURCZEWSKI J., 1982, Spór i sądy, Warszawa.
 
14.
MOORE C., 1996, The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 
15.
MORAWSKI L., 1993, Proces sądowy, a instytucje alternatywne na przykładzie sporów cywilnych, „Państwo i Prawo”, Nr 1.
 
16.
NĘCKI Z., 1992, Komunikowanie interpersonalne, Kraków.
 
17.
PIOTRKOWSKI K., 2011, Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Almamer, Warszawa.
 
18.
POTOCKI A., 2005, Nowoczesne metody zarządzania konfliktem w organizacjach, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, Nr 672.
 
19.
SOBKOWIAK B., 2005, Interpersonalne i grupowe komunikowanie się w organizacji, Poznań – Wrocław.
 
20.
STONER J.A.F., WANKEL Ch., 2002, Kierowanie, Warszawa.
 
21.
ŚWIEŻAK R., 1998, Idea mediacji, „Jurysta”, Nr 4.
 
22.
WACH M., 2009, Odpowiedzialność arbitra sądu polubownego, ADR, Nr 4.
 
23.
WALCZAK-DURAJ D., 1996, Wykłady z socjologii, Łódź.
 
24.
WALUK J., 2002, Mediacja jako instytucja dla pokrzywdzonego, „Mediator”, Nr 20.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top