REVIEW PAPER
Mediacja – formą zarządzania konfliktem
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa
 
 
Online publication date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
NSZ 2017;12(2):107-116
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article consists of two chapters, introduction and summary. lt deals with mediation as a form of conflict management. lncreasing importance is being attached to mediation both in polish legal system and business management as contrary to other forms of conflict resolution it is a conciliatory method. The article aims to emphasise characteristics of communication and conflicts occurring in organization as well as present mediation as an alternative method of conflict resolution.
 
REFERENCES (24)
1.
ARMSTRONG M., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa.
 
2.
BALAWEJDER B., 1992, Konflikty interpersonalne, analiza psychologiczna, Katowice.
 
3.
BARAŃSKI J., WASZYŃSKI E., STECIWKO A., 2000, Komunikowanie się lekarza z pacjentem. Empatia – troska – intymność – autonomia – prawo, Wrocław.
 
4.
DAUTER B., 2014, Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
5.
DUBISZ S., 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa.
 
6.
ERECIŃSKI T., GUDOWSKI J., JĘDRZEJEWSKA M., 2006, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza – Postępowanie rozpoznawcze. Część druga – Postępowanie zabezpieczające, t. 2, Warszawa.
 
7.
GMURZYŃSKA E., MOREK R., 2009, Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa.
 
8.
GRAY J., 2001, Dwie twarze liberalizmu, Warszawa.
 
9.
GROSZYK H., KORYBSKI A., 1990, Konflikt interesów i prawo, Warszawa.
 
10.
GUT J., HAMAN W., 2003, Docenić konflikt, Warszawa.
 
11.
JAKUBIAK-MIROŃCZUK A., 2010, Negocjacje dla prawników: Prawo cywilne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
12.
KOWALSKI T., 1992, Współczesne tendencje w usprawnianiu procesu kierowania szkołą, „Edukacja”, Nr 4.
 
13.
KURCZEWSKI J., 1982, Spór i sądy, Warszawa.
 
14.
MOORE C., 1996, The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 
15.
MORAWSKI L., 1993, Proces sądowy, a instytucje alternatywne na przykładzie sporów cywilnych, „Państwo i Prawo”, Nr 1.
 
16.
NĘCKI Z., 1992, Komunikowanie interpersonalne, Kraków.
 
17.
PIOTRKOWSKI K., 2011, Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Almamer, Warszawa.
 
18.
POTOCKI A., 2005, Nowoczesne metody zarządzania konfliktem w organizacjach, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, Nr 672.
 
19.
SOBKOWIAK B., 2005, Interpersonalne i grupowe komunikowanie się w organizacji, Poznań – Wrocław.
 
20.
STONER J.A.F., WANKEL Ch., 2002, Kierowanie, Warszawa.
 
21.
ŚWIEŻAK R., 1998, Idea mediacji, „Jurysta”, Nr 4.
 
22.
WACH M., 2009, Odpowiedzialność arbitra sądu polubownego, ADR, Nr 4.
 
23.
WALCZAK-DURAJ D., 1996, Wykłady z socjologii, Łódź.
 
24.
WALUK J., 2002, Mediacja jako instytucja dla pokrzywdzonego, „Mediator”, Nr 20.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top