ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
MIEJSCE KAPITAŁU LUDZKIEGO W ORGANIZACJI
 
Więcej
Ukryj
1
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
 
 
Data publikacji online: 31-03-2017
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
NSZ 2017;12(1):91-103
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W prezentowanym opracowaniu opisano zasady prowadzenia polityki personalnej (kadrowej), za którą uznano całokształt form i metod pracy przełożonego z podwładnym, przy wykorzystaniu rozmaitych sili Środków. W takim ujęciu nieodzowne było zdefiniowanie pojęcia efektywnej pracy, którą można określić jako aktywność działalności ludzkiej zmierzającą do realizacji podstawowych zadań i celów zakładu pracy. Treść artykułu zawiera teoretyczne i praktyczne odniesienia do tematyki budowania lojalnej, ustabilizowanej załogi, przez to i efektywne j, przynoszącej zyski organizacji. Wskazane zostały elementy tworzące kapitał ludzki, ujmowany jako zbiorowa kompetencja firmy do wydobywania najlepszych rozwiązań za pomocą wiedzy pracowników. Podkreślono cechę zasobów ludzkich, którą jest ich odnawialność, związana z uczeniem się i doskonaleniem, co może być traktowane jako społeczna rezerwa organizacji. Autorzy zaznaczają jednocześnie różnicę jakościową pojęć - zasoby ludzkie i kapitał ludzki, odnosząc się do różnorodności pojawiających się typów zarządzania, np. wiedzą, kompetencjami, zasobami ludzkimi, talentami itp. W tekście wskazano najbardziej popularne modele procesu zarządzania zasobami ludzkimi oraz rekrutacji.
 
REFERENCJE (20)
1.
ARMSTRONG M., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 
2.
CIEKANOWSKI Z., 2011, Motywowanie jako instrument zarządzania zasobami pracy [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej, Nr 89 Seria: Administracja i Zarządzanie (16)2011, Siedlce.
 
3.
CIEKANOWSKI Z., 2012a, Czynnik ludzki wobec współczesnych wyzwań organizacji, (skrypt dla studentów kierunków zarządzania i ekonomii ), AON, Warszawa.
 
4.
CIEKANOWSKI Z., 2012b, Pozyskiwanie zasobów ludzkich i ich rozwój w nowoczesnej organizacji, wyd. W-W-W Wiesław Krzeszowski, Warszawa 2012.
 
5.
CIEKANOWSKI Z., 2013, Jakość w zarządzaniu zasobami ludzkimi, PWST-E , Jarosław.
 
6.
CIEKANOWSKI Z., 2014a, Zasoby ludzkie najważniejszym czynnikiem w organizacji [w:] Innowacyjność w procesach zarządzania i dowodzenia organizacjami publicznymi, Warszawa.
 
7.
CIEKANOWSKI Z., 2014b, Determinanty bezpieczeństwa personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji, Wydawnictwo PWST-E, Jarosław.
 
8.
CIEKANOWSKI Z., NOWICKA J., 2014, Miejsce i rola kultury organizacyjnej w motywowaniu pracowników [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Naukowego w Siedlcach, nr 102, Seria Administracja i Zarządzanie (29) 2014, Siedlce.
 
9.
DOMAŃSKI S.R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Spis, Warszawa.
 
10.
FOMBRUN C.J., TICHY N.M., DEVANNA M.A., 1984, Strategic Human Recourse Management, John Willey & Sons Inc., New York.
 
11.
GOLAU W., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. CeDeWu Warszawa, Warszawa.
 
12.
JAMKA B., 2011, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
13.
KOŹMIŃSKI A., 2002, Zarządzanie: teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 
14.
KOŹMIŃSKI K. A., JEMIELNIAK D., 2011, Zarządzanie od podstaw, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
15.
KRÓL H., LUDWICZYŃSKI A., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 
16.
LISTWAN T. (red.), 2005, Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
 
17.
NOWICKA J., 2014, Miejsce i rola kultury organizacyjnej w motywowaniu pracowników [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Naukowego w Siedlcach, nr 102, Seria Administracja i Zarządzanie (29) 2014, Siedlce.
 
18.
POCZTOWSKI A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie ¬¬¬– procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
19.
ROOS J., ROOS G., DRAGONETII N. C., 1997, Intelelectual Capital-Navigating in the New Business Landscape, Macmillan Press.
 
20.
BALEWSKI B., Zarządzanie kadrami, http://www.balewski.pl/media_f... (25.09.2016)
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top