ARTYKUŁ ORYGINALNY
METAFORYCZNY OPIS ORGANIZACJI W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 
2
Uniwersytet Jagielloński
 
 
Data publikacji online: 20-12-2016
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
NSZ 2016;11(1):27-36
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest wskazanie znaczenia metafor w opisie działalności przedsiębiorstwa oraz prezentacja wybranych metafor znajdujących zastosowanie w zarządzaniu i marketingu przedsiębiorstw usługowych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw medialnych. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury. W treści zaprezentowano pojęcie metafor i ich rolę w organizacjach, typologię metafor oraz przykłady ich wykorzystania w przedsiębiorstwach usługowych oraz medialnych, w szczególności koncentrując się na metaforach teatru i orkiestry. W artykule wskazano również ograniczenia stosowania metafor. Słowa kluczowe: zarządzanie, marketing usług, metafory, przedsiębiorstwa medialne.
 
REFERENCJE (33)
1.
ABBOTT K. W., SNIDAL D., 2010, International regulation without international government: Improving international organization performance through orchestration, SSRN 1487129.
 
2.
ARNDT J., 1985, On Making Marketing Science More Scientific: Role of Orientations, Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving, “Journal of Marketing” Summer, Vol. 49, s. 11-23.
 
3.
BOGUSZEWICZ–KREFT M., 2009, Metafory w marketingu – znaczenie i przykłady, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 8, s. 12-19.
 
4.
BOGUSZEWICZ-KREFT M., 2013, Marketing doświadczeń. Jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów?, wyd. 2, CeDeWu.pl, Warszawa.
 
5.
BOLAND Jr R. J., 1987, The in-formation of information systems. Critical issues in infor-mation systems research, John Wiley & Sons, Inc.
 
6.
CHESBROUGH H., VANHAVERBEKE W., WEST J., (eds.), 2006, Open innovation: Researching a new paradigm, Oxford University Press.
 
7.
CORNELISSEN J. P., 2005, Beyond compare: Metaphor in organization theory, “Academy of Management Review”, 30.4, s. 751-764.
 
8.
CORNELISSEN J. P., 2006, Metaphor and the Dynamics of Knowledge in Organization Theory: A Case Study of the Organizational Identity Metaphor, „Journal of Management Studies”, June, Vol. 43, Issue 4, s. 683-709.
 
9.
CORNELISSEN J.P., KAFOUROS M., 2008, Metaphors and Theory Building in Organization Theory: What Determines the Impact of a Metaphor on Theory?, “British Journal of Management”, 19.4, s. 365-379.
 
10.
CORNELISSEN J. P., OSWICK C., CHRISTENSEN L. T., PHILLIPS N., 2008, Metaphor in organizational research: Context, modalities and implications for research—Introduction, “Organization Studies” 29.1, s. 7-22.
 
11.
DAFT R. L., LEWIN A. Y., 1990, Can organization studies begin to break out of the normal science straitjacket? An editorial essay, “Organization Science”, 1.1, s. 1-9.
 
12.
FUNG V. K., FUNG W. K., WIND Y., 2008, Konkurowanie w płaskim świecie. Budowanie przedsiębiorstw przystosowanych do płaskiego świata, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
13.
GOODWIN C., GROVE S. J., FISK R. P., 1996,‘Collaring the Cheshire Cat’: Studying Customers’ Services Experience through Mataphor, “The Service Industries Journal” October, Vol. 16, No.4, s. 421-442.
 
14.
GROVE S. J., FISK R. P., 2000, Service Theater: An Analytical Framework for Services Marketing, [w:] Ch. Lovelock, J. Wirtz, Services Marketing, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2004, s. 78-87.
 
15.
HATCH M. J., CUNLIFFE A. L., 2012, Organization theory: modern, symbolic and postmodern perspectives, Oxford University Press.
 
16.
HATCH M. J., DVORA Y., 2008, Methodology by metaphor: Ways of seeing in painting and research, “Organization Studies” 29.1, s. 23-44.
 
17.
KREFT J., 2012, Ewolucja strategii transmedialnych korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
18.
KRZEPICKA A. K., 2007, Istota i założenia koncepcji marketingu relacji, [w:] A. K. Krzepicka (red.), Wybrane aspekty marketingu relacji, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
19.
LAKOFF G., JOHNSON M., 2008, Metaphors we live by, University of Chicago Press.
 
20.
LOVELOCK C. H., WIRTZ J., 2004, Service Marketing. People, Technology, Strategy, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 
21.
MALINOWSKI B., 1926, Myth in primitive psychology, Norton, London.
 
22.
McWILLIAM G., DUMAS A., 1997, Using Metaphor in New Brand Design, “Journal of Marketing Management”, May, Vol.13, Issue 4, s. 265-284.
 
23.
MORGAN G., 1980, Paradigms, metaphors and puzzle solving in organizational theory, “Administrative Science Quarterly”, 25, s. 605–622.
 
24.
MORGAN G., 2006, Images of Organization, Sage Publications, Thousand Oaks – London - New Delhi 2006.
 
25.
O'MALLEY L., TYNAN C., 1999, The Utility of the Relationship Metaphor in Consumer Markets: A Critical Evaluation, „Journal of Marketing Management”, October, Vol. 15 Issue 7, s. 587-602.
 
26.
PANASIEWICZ L., 2015, Metafory w zarządzaniu, „Folia Oeconomica”, 4(305).
 
27.
PERECHUDA K., 2010, Strategia a orkiestracja sieci, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, s. 255 – 263.
 
28.
TORTORICI A. J., 1991, Maximizing marketing communications through horizontal and vertical orchestration, “Public Relations Quarterly” 36.1.
 
29.
WEICK K. E., 1989, Theory construction as disciplined imagination, “Academy of Management Review”, 14, s. 516–531.
 
30.
WILSON F., 1992, Language, technology, gender, and power, “Human Relations” 45.9, s. 883-904.
 
31.
WIND, Y. J., FUNG, V., & FUNG, W., 2009, Network orchestration: creating and managing global supply chains without owning them, [in:] Kleindorfer and Wind (eds), The network challenge: strategy, profit, and risk in an interlinked world, Wharton School Publishing.
 
32.
ZALTMAN G., 2003, How Customers Think: Essential Insights into the Mind of the Market, Harvard Business School Press, Boston.
 
33.
AUSTIN J. L., 1975, How to do things with words (Vol. 367), Oxford University Press, http://michaeljohnsonphilosoph... [13.11.2015]
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top