ARTYKUŁ ORYGINALNY
SPECYFIKA ZARZĄDZANIA W BRANŻY MLECZARSKIEJ – WŁOSKI MODEL KLASTRA
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 20-12-2016
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
NSZ 2016;11(1):11-25
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Proces globalizacji ma zasadniczy wpływ na trendy pojawiające się we współczesnej gospodarce. Jednym z wyzwań zarządzania strategicznego jest modelowanie rozwoju firmy, czyli określenie kierunków zmian. Ważnym czynnikiem funkcjonowania współczesnych podmiotów na rynku jest ich otoczenie makroekonomiczne. Podmioty działające w tym samym sektorze nie tylko ze sobą konkurują, lecz także nawiązują współpracę, tym samym tworzą sieci organizacyjne. Sytuacja ta wymusza zmiany w strukturach organizacyjnych firm oraz zasadach zarządzania nimi. Artykuł przedstawia obecną sytuację przemysłu mleczarskiego w Polsce oraz kierunki rozwoju zarządzania w branży mleczarskiej.
 
REFERENCJE (29)
1.
ANTCZAK Z., 2004, Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Antykwa, Warszawa–Kluczbork.
 
2.
BAER-NAWROCKA A., KIRYLUK-DRYJSKA E., 2010, Konsekwencje zniesienia kwot mlecznych dla polskiego rolnictwa z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr2.
 
3.
BLAŻLAK R., 2010, Struktury sieciowe a innowacyjność przedsiębiorstw, [w:] K. Owczarek (red.), Klastry w gospodarce regionu, Politechnika Łódzka, Łódź.
 
4.
BOBER T., 2014, Rozwój branży mleczarskiej w Polsce – determinanty, strategie,[w:] K. Firlej (red.), Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 
5.
BOROWICZ A., DZIERŻANOWSKI M., RYBACKA M., SZULTKA S., 2009, Tworzenie i zarządzanie inicjatywą klastrową, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 
6.
DWORZECKI Z., KREJNER-NOWECKA A., 2002, Sposoby tworzenia organizacji sieciowych, [w:] Z. Dworzecki (red.), Przedsiębiorstwo kooperujące, Euroexpert Grupa Doradcza, Warszawa.
 
7.
FRANKOWSKA M., 2012, Tworzenie wartości w klastrze, PARP, Warszawa.
 
8.
GOETZ M., 2008, Clusters – Environment for Enterpreneurship?, „Innovative Managemeny Journal”,grudzień.
 
9.
GUBA W., DĄBROWSKI J., 2012, Deregulacja rynku mleka w Unii Europejskiej – skutki i zalecenia dla Polski, „Rocznik Nauk Rolniczych”, seria G, t. 99, z. 1.
 
10.
KELLY K., 1995, Out of the Control: The Rise of Neo-biological Civilization, Menlo Park, CA: Addison-Wesley.
 
11.
KIRYLUK-DRYJSKA E., BAER-NAWROCKA A., 2013, Międzynarodowa konkurencyjność polskich produktów mleczarskich w warunkach liberalizacji rynku mleka, „Gospodarka Narodowa”, nr 3.
 
12.
KOWALSKI A., 2013, Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
13.
ŁOBOS K., 2005, Organizacje sieciowe, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 
14.
MIKOŁAJEK-GOCEJNA M., 2011, Wybrane teorie wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie organizacji sieciowych, „International Journal of Management and Economics”, nr 32.
 
15.
NASALSKI Z., FETLIŃSKI A., FALIŃSKI M. A., 2015, Model klastra producentów tradycyjnych produktów mlecznych na Podlasiu, „Przemysł Spożywczy”, nr 4.
 
16.
PERECHUDA K. (red.), 2000, Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 
17.
PIETRUSZKA-OTRYL A., 2007, Organizacja sieciowa, [w:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Otryl, A. Potocki (red.), Podstawy zarządzania wiedzą w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 
18.
PIETRZAK M., SZAJNER P., 2006, Przetwórstwo, handel i spożycie mleka i produktów mlecznych w Polsce w latach 2003-2005 oraz prognozowane kierunki zmian, „Roczniki Nauk Rolniczych”, Seria G,t.93, z. 1.
 
19.
PORTER M. E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 
20.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi.
 
21.
SROKA W., 2009, Pomiar efektywności sieci aliansów – możliwe podejścia, „Przegląd Organizacji”, nr1.
 
22.
SZAJNER P., 2015, Handel zagraniczny mlekiem i jego przetworami, „Rynek mleka stan i perspektywy”, nr 48.
 
23.
WIATRAK A. P., 2003, Organizacje sieciowe – istota ich działania i zarządzania, „Współczesne Zarządzanie”, nr 3.
 
24.
WYRWICKA M. K., 2003, Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa, „Rozprawy”, nr 374.
 
25.
ZIMNIEWICZ K., 2009, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
26.
GUS, Skup i ceny produktów rolnych w 2014 r.,file:///C:/Users/User/Downloads/skup_ceny_produktow_rolnych_2014.pdf [25.10.2015]
 
27.
PALMEN L., BARON M., Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, http://www.parp.gov.pl/files/7... [29.10.2015]
 
28.
PLOŃSKA A., Klastry województwa Warmińsko-Mazurskiego, http://www.adam-europe.eu/prj/... [29.10.2015]
 
29.
VAN ALSTYNE M., The State of Network Organization: A Survey in Three Frameworks, http://ccs.mit.edu/papers/CCSW... [20.10.2015]
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top