ARTYKUŁ ORYGINALNY
Dywersyfikacja źródeł kapitału przedsiębiorstw za pośrednictwem publicznej emisji obligacji
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
 
 
Data publikacji online: 27-03-2019
 
 
Data publikacji: 27-03-2019
 
 
NSZ 2019;14(1):93-106
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia problem dywersyfikacji kapitału przedsiębiorstw w wyniku publicznej emisji obligacji. Zawarto w nim krótką analizę uwarunkowań prawnych dotyczących prowadzenia tego typu procesów. W artykule zastosowano metodę analizy danych wtórnych, według której przebadano wszystkie publiczne emisje obligacji od początku roku 2015 do końca III kwartału 2016 r. Celem artykułu jest zbadanie roli, jaką mogą pełnić publiczne emisje obligacji skierowane do inwestorów indywidualnych w finansowaniu przedsiębiorstw. Z przeprowadzonego badania wynika, że można spodziewać się wzrostu udziału tej formy finansowania w polskich przedsiębiorstwach.
 
REFERENCJE (17)
1.
Antkiewicz S., 2012, Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym, CeDeWu, Warszawa.
 
2.
Chojnacka E., 2012, Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 
3.
Cwynar A., Cwynar W., 2008, Optymalizacja struktury kapitału i kalkulacja kosztu kapitału spółki, [w:] M. Panfil (red.), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa.
 
4.
Czekaj J., Owsiak S., 1998, Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Czerwiński M., 2011, Analiza funkcjonowania publicznego rynku nieskarbowych papierów dłużnych Catalyst, [w:] K. Jajuga (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
6.
Duliniec A., 2015, Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 74.
 
7.
Gemra K., 2015a, Determinanty struktury kapitału w firmach windykacyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] J. Grzywacz (red.), Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
8.
Gemra K., 2015b, Pionierska publiczna emisja obligacji bez prospektu emisyjnego – case study PTI SA, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 73.
 
9.
Janasz K., Janasz W., Wiśniewski J., 2005, Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 
10.
Kędzior M., 2011, Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa.
 
11.
Kordela D., 2010, Rynek Catalyst w strukturze polskiego rynku papierów wartościowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 143.
 
12.
Mazurek J., Obligacje korporacyjne na rynku Catalyst. Przewodnik dla potencjalnych emitentów, Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych, Warszawa.
 
13.
Pietrzak E., Dzierżanowski M., Sowiński T., 1998, Rynek kapitałowy w procesie transformacji polskiej gospodarki do systemu rynkowego, „Transformacja Gospodarki”, nr 90.
 
14.
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (DzU 2015 poz. 238).
 
15.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DzU 2005 nr 183, poz. 1538).
 
16.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU 2005 nr 184, poz. 1539 ze zm.).
 
17.
Obligacje.pl – https://obligacje.pl/ (dostęp: 20.11.2018).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top