ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wypalenie zawodowe – następstwo stresu zawodowego
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia
 
 
Data publikacji online: 27-03-2019
 
 
Data publikacji: 27-03-2019
 
 
NSZ 2019;14(1):65-77
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Narażenie ludzi na utrzymujący się wysoki poziom stresu może wywoływać wiele konsekwencji zdrowotnych. Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że człowiek nie jest przygotowany lub nie ma odpowiedniego wsparcia czy umiejętności do radzenia sobie z postawionymi przed nim wymaganiami. Prowadzi to do tego, że narastające problemy nie zostają na czas rozwiązane, a człowiek znajduje się w stanie wysokiego napięcia emocjonalnego. Następuje pobudzenie całego układu wewnętrznego jego organizmu, co powodować może wystąpienie wielu chorób. Ze względu na problemy z radzeniem sobie z trudnymi lub nowymi zadaniami w pracy obniża się poczucie własnej wartości, co niekorzystnie może wpływać zarówno na pracownika, jak i na pracodawcę, a co z kolei odbija się na całej organizacji. Stąd też celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących zjawiska wypalenia zawodowego opartych na analizie wybranej literatury przedmiotu.
 
REFERENCJE (15)
1.
Anczewska M., Świtaj P., Roszczyńska J., 2005, Wypalenie zawodowe, „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, t. 14, z. 2.
 
2.
Colman A.M., 2009, Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Grzegorzewska M.K., 2006, Stres w zawodzie nauczyciela. Specyfika, uwarunkowania i następstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
4.
Jachnis A., 2008, Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Difin, Warszawa.
 
5.
Konieczny T., 2014, Stres w organizacji, Harmonia Universalis, Gdańsk.
 
6.
Maslach Ch., 1998, A Multidimensional Theory of Burnout, [w:] C.L. Cooper (red.), Theories of Organizational Stress, Oxford University Press, New York.
 
7.
Maslach Ch., 2000, Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe – przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
8.
Maslach Ch., 2001, What Have we Learned about Burnout and Health?, „Psychology and Health”, vol. 16, nr 5.
 
9.
Maslach Ch., Schaufeli W.B., Leiter M.P., 2001, Job Burnout, „Annual Review of Psychology”, nr 52.
 
10.
Ogińska-Bulik N., 2006, Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła – konsekwencje – zapobieganie, Difin, Warszawa.
 
11.
Pines A.M., 2000, Wypalenie w perspektywie egzystencjalnej, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe – przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
12.
Schröder J.P., 2008, Wypalenie zawodowe – drogi wyjścia, Wydawnictwo BC Edukacja, Warszawa.
 
13.
Sęk H., 2009, Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
14.
Terelak J.F., 1999, Psychologia menedżera. Wybrane zagadnienia psychologii organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.
 
15.
Wilczek-Rużyczka E., 2014, Wypalenie zawodowe pracowników medycznych, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top