ARTYKUŁ ORYGINALNY
Audyt finansowy w kontekście procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 06-03-2021
 
 
Data publikacji: 06-03-2021
 
 
NSZ 2021;16(1):35-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Współcześnie różnorodne przedsięwzięcia innowacyjne i restrukturyzacyjne na trwałe zostały wpisane w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Umożliwiają one drogą zasadniczych, gruntownych zmian – zachowanie w przedsiębiorstwie równowagi wewnętrznej i równowagi z otoczeniem, a w konsekwencji wzrost jego wartości rynkowej i konkurencyjności. Celem opracowania jest pokazanie roli audytu finansowego jako narzędzia in-formacyjno-kontrolnego wspierającego proces restrukturyzacji przedsiębiorstw. Postawiono tezę, że audyt finansowy stanowi ważny element procesu restrukturyzacyjnego wspomagający skuteczną i efektywną odbudowę przedsiębiorstwa. Stwarza szanse zdynamizowania procesów strategicznych przedsiębiorstwom o trudnej kondycji ekonomiczno-finansowej, oraz zdrowym firmom, zarówno tych stojących przed koniecznością sprostania wyzwaniom współczesnej konkurencji jak i tym, które zmiany w otoczeniu inicjują. Przedsiębiorstwa, które nie prowadzą ksiąg rachunkowych, a zatem nie sporządzają sprawozdań finansowych mają ograniczone informacje o kondycji finansowej i majątkowej. Praktyka pokazuje, że sprawozdania finansowe nadal pozo-stają głównym źródłem informacji finansowych, natomiast ich wiarygodność, przejrzystość i jakość ujawnień są kluczowe dla pozyskania zaufania uczestników rynku oraz wzbogacają wiedzę i doświadczenie kadry zarządzającej przedsiębiorstwem.
 
REFERENCJE (20)
1.
BARTOSZEWICZ, A., DYNOWSKA, J., 2015. Audyt finansowy i controlling jako narzędzia informacyjno-kontrolne w systemie rachunkowości podmiotów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 389: 21.
 
2.
BITKOWSKA, A. (red.), 2010. Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, Warszawa: Difin.
 
3.
BOROWIECKI, R. (red.), 2003. Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno - praktyczny, Warszawa: Difin.
 
4.
DEC, P. 2016. Uznaniowość restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Nr 11: 11-25.
 
5.
GRIFFIN, R.W., 2015. Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: PWN.
 
6.
HERMAN, A., DOBIEGAŁA-KORONA, B., 2006. Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Warszawa: Difin.
 
7.
KACZMAREK, T.T., 2007. Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw – ujęcie praktyczne, Warszawa: Difin.
 
8.
KRZYWDA, D., 2012. Rola audytu finansowego w działalności przedsiębiorstw i instytucji, [w:] Żukowska, H., Janik, W.(red.), Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
9.
KUCZYŃSKA-CESARZ, A., SZCZERBAK, M., 2020. Narzędzia rachunkowości podstawą stabilności sektora finansów publicznych, Warszawa: Difin.
 
10.
NALEPKA, A., 1999. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
OLCHOWICZ, I., TŁACZAŁA, A., 2008. Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Warszawa: Difin.
 
12.
PRUSAK, B. (red.), 2007. Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, Warszawa: Difin.
 
13.
STABRYŁA, A., 2007. Restrukturyzacja firmy, [w:] Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
STASZEL, A., 2019. Obszar swobody w rachunkowości, Warszawa: Difin.
 
15.
SUSZYŃSKI, C., 2003. Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, Warszawa: PWE.
 
16.
ŚWIDERSKA, K.G., 2018. Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Difin: Warszawa.
 
17.
TURYNA, J., 2005. Rachunkowość finansowa, Warszawa: C.H. Beck.
 
18.
WIATER, K., 2018. Restrukturyzacja oraz jej formy, [w:] Wiater, K. i in., Restrukturyzacja i upadłość. Zagadnienia praktyczne, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
19.
USTAWA, 2016. Ustawa o rachunkowości, Dz.U. 2016 poz.1047.
 
20.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top