ORIGINAL PAPER
The essence of innovative behavior of soldiers in Polish Army
 
More details
Hide details
1
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wojskowe Biuro Badań Społecznych
 
 
Online publication date: 2021-03-06
 
 
Publication date: 2021-03-06
 
 
NSZ 2021;16(1):13-33
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The soldiers behavior in Polish Army is innovative. As a proof there are many scientific publications. The main goal is to present the critical analysis of the scientific literature and available social research in the Army. The utilitarian aim is the diagnose of behavior and attitude of talented soldiers in Polish Air Force in the own rese-arch. Many correlations between the factors are the contribution to science. The article consists of an introduc-tion, a literature analysis, research of Air Force College of Officers and Military Office for Social Research and a empiric part which explores attitude of Polish soldiers and a conclusions. Social research of Polish soldiers and critical literature analysis were carried out in 1999-2020. Own research of talented soldiers in Polish Air Force in 2015. Talented soldiers were qualified based on four main criterions: served in Polish Air Force, were talented in the opinion of their superiors, were standed out many competitions in the Army, achieved outstanding results while had achieved operational-tactical tasks.
 
REFERENCES (32)
1.
Badania Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, 1999.
 
2.
BARAN-WOJTACHNIO, M., 2012. Sprawozdanie z badań: Ocena przygotowania zawodowego żołnierzy WP, grudzień, Warszawa: Wojskowe Biuro Badań Społecznych.
 
3.
BEL, R., 2010. Leadership and Innovation. Learning from the Best, Global Business & Organizational Excellence, January.
 
4.
BEM, D.J., 1965. An experimental analysis of self-persuasion, Journal of Experimental Social Psychology, No. 1.
 
5.
BIEŃKOWSKA, J., 2013. Psychospołeczne bariery zaspokajania potrzeb pracowników. Diagnozowanie sytuacji pracy, Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
6.
BŁOSZCZYŃSKI, R., 1976. Psychologia lotnicza. Wybrane problemy, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 
7.
BOSHOFF, CH., MELS, G., 2000. Impact of Multiple Commiyments on Intention to Resign: An Empirical As-sessment, British Journal of Management, No. 11.
 
8.
BUCZYŃSKI, J. I IN., 2000. Zarządzanie zasobami ludzkimi w Siłach Zbrojnych RP w warunkach transformacji systemowej. Ocena efektywności i optymalizacja rozwoju kadr, Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego, Akademia Obrony Narodowej.
 
9.
BUSZKO, A., 2013. Uwarunkowania współczesnych zachowań w organizacji, Warszawa: Difin.
 
10.
CRISP, R.J., Turner, R.N., 2009. Psychologia społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
DAVENPORT, T., 1999. Human Capital, San Francisco: Jossey-Bass Publisher.
 
12.
DAVENPORT, T.H., 2005. Thinking for a living. How to get better performance and results from knowledge workers, Harvard Business School Press.
 
13.
GASIUL, H., 2006. Psychologia osobowości, Warszawa: Difin.
 
14.
HALL, C.S., LINDZEY, G., CAMPBELL, J.B., 2004. Teorie osobowości, Warszawa: PWN.
 
15.
Honorowy Kodeks żołnierza zawodowego Wojska Polskiego.
 
16.
JUCHNOWICZ, M., 2013. Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Warszawa: PWE.
 
17.
KOZIELECKI, J., 1969. Psychologia procesów przeddecyzyjnych, Warszawa.
 
18.
KOŻUSZNIK, B., 2010. Kluczowa rola psychologii we wspieraniu i w stymulowaniu innowacyjności, Chowanna, Nr 2(35).
 
19.
KOŻUSZNIK, B., 2011. Zachowania człowieka w organizacji, Warszawa: PWE.
 
20.
MACIEJCZYK, J., 1971. Badania samoakceptacji u pilotów, Med. Lotn.
 
21.
MACIEJCZYK, J., 1976. Działanie pilota w sytuacjach stresowych, [w:] Błoszczyński, R.(red.), Psychologia lot-nicza, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 
22.
NOWAK, S., 1973. Wstęp, [w:] Nowak, S. (red.), Teorie postaw, Warszawa: PWN.
 
23.
PAVLOV, I.P., 1906. The scientific investigation of the psychological faculties or processes in the higher animals, Science, No. 24.
 
24.
PREDEL, G., 2013. Sprawozdanie z badań: Sytuacja społeczno-zawodowa żołnierzy w poszczególnych korpusach kardy zawodowej Sił Zbrojnych RP, grudzień, Warszawa: Wojskowe Biuro Badań Społecznych.
 
25.
REYKOWSKI J., 1975. Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności, [w:] Tomaszewski, T. (red.), Psychologia, Warszawa.
 
26.
RODRIGUES, R., 2008. Learning’s impact on talent flow, Chief Learning Officer, April.
 
27.
SIŃCZUK, M., WACHOWICZ, M., WESELIŃSKI, M., 2011. Sprawozdanie z badań: Motywacje i postawy elewów wobec zawodowej służby wojskowej, grudzień, Warszawa: Wojskowe Biuro Badań Społecznych.
 
28.
SMITH, M.B., 1956. Opinions and personality, Wiley: New York.
 
29.
WOJCISZKE, B., 2012. Psychologia społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 
30.
WOJTCZUK-TUREK, A., 2010. Kształtowanie i zmiana postaw pracowników w kontekście wybranych metod szkoleniowych, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, Nr 2(16).
 
31.
ZAJONC, R.B., 1968. Attitudinal effects of mere exposure, Journal of Personality and Social Pscyhology, No. 9.
 
32.
ZIELIŃSKA, M., 2018. Strategia zarządzania talentami w Siłach Powietrznych RP, rozprawa doktorska, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top