ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Dylematy odpowiedzialności za roboty sterowane sztuczną inteligencją
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 26-09-2022
 
 
Data publikacji: 26-09-2022
 
 
NSZ 2022;17(3):13-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wielu naukowców na całym świecie zajmujących się prawem i ekonomią argumentuje za potrzebą ponownego przemyślenia środków prawnych, jeśli stosuje się je do ewentualnych szkód będących efektem zastosowania sztucznej inteligencji (robotów). Do tej pory nie istnieje jednak ogólne sformułowanie odpowiedzialności w wymienionych przypadkach, a proponowane rozwiązania różnią się w zależności od jurysdykcji. W niniejszym artykule, opierając się na analizie literatury i dokumentów źródłowych w postaci istniejących (lub proponowanych) aktów prawnych, przedstawiono problemy związane z deliktami robotów oraz podjęto próbę oceny wyzwań, przed którymi stoją decydenci w zakresie regulacji dotyczących deliktów robotów sterowanych sztuczną inteligencją w kontekście ich wpływu na rozwój postępu technologicznego. Zagadnienie to uznano za celowe. Jest ono istotne w zakresie zarządzania innowacjami. To, jak prawo reaguje na delikty robotów, jest kwestią o doniosłym znaczeniu: może stymulować bądź hamować rozwój sztucznej inteligencji. Ustalenie określonych ram prawnych w tym względzie ma także duże znaczenie w kontekście obowiązków po stronie tworzących i wdrażających określone rozwiązania. Ryzyko związane z odpowiedzialnością jest jednym z kluczowych czynników decydujących o sukcesie nowych technologii, produktów i usług. Odpowiednie zabezpieczenie przed ryzykiem jest niezbędne do zapewnienia społeczeństwu, że może ono zaufać nowej technologii mimo możliwości poniesienia szkody. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż nadal brak odpowiedzi na pytanie: jak można, wykorzystując prawo, stymulować rozwój technologii? Stosowane systemy odpowiedzialności najczęściej nie są w tym względzie pomocne. Standardowe prawo dotyczące zaniedbań i odpowiedzialność za produkt nie odnoszą się odpowiednio do wielowymiarowych kwestii motywacyjnych, ważnych z punktu widzenia zarządzania innowacjami i rozwojem technologicznym. Występuje zatem konieczność prowadzenia dalszych badań w zakresie konstrukcji prawa określającego odpowiedzialność za delikty robotów/sztucznej inteligencji.
 
REFERENCJE (21)
1.
Armour, J., Eidenmüller, H., 2020. Self-Driving Corporations?, Harvard Business Law Re-view, s. 87-116, https://www.hblr.org/wp-conten... (07.05.2022).
 
2.
Bertolini, A., 2014. Robots and Liability – Justifying a Change in Perspective, https://www.aca-demia.edu/5795... (07.05.2022).
 
3.
Bertolini, A., 2020. Artificial Intelligence and Civil Liability. Legal Affairs, https://www.europarl.europa.eu... (07.05.2022).
 
4.
Bertolini, A., Riccaboni, M., 2020. Grounding the Case for a European Approach to the Regulation of Automated Driving: The Technology-Selection Effect of Liability Rules, European Journal of Law and Economics, nr 51(27), s. 243-284, https://link.springer.com/arti... (06.05.2022).
 
5.
Bertolini, A., Salvini, P., Pagliai, T., Morachioli, A., Acerbi, G., Cavallo, F., Turchetti, G., Dario, P., 2016. On Robots and Insurance, https://link.springer.com/arti...).
 
6.
Carroll, K., 2021. Smart Cars are Getting Smarter: Legal Personhood for Self-Driving Vehicles, Working Paper Seton Hall University eRepository (06.05.2022).
 
7.
Casey, B., 2019. Robot Ipsa Loquitur, Georgetown Law Journal, nr 108(2), s. 225-286, https://www.law.georgetown.edu... (06.05.2022).
 
8.
De Chiara, A., Elizalde, I., Manna, E., Segura-Moreiras, A., 2021. Car Accidents in the Age of Robots, https://www.sciencedirect.com/... (06.05.2022).
 
9.
Gnas, A., 2021. Odpowiedzialność za roboty inteligentne, internetowy, Kwartalnik Antymo-nopolowy i Regulacyjny, nr 6(10), https://ikar.wz.uw.edu.pl/imag... (06.05.2022).
 
10.
Guerra, A., Parisi, F., Pi, D., 2021a. Liability for robots I: legal challenges, Journal of Institutional Economics, https://doi.org/10.1017/S17441... (06.05.2022).
 
11.
Guerra, A., Parisi, F., Pi, D., 2021b. Liability for robots II: an economic analysis, Journal of Institutional Economics, https://doi.org/10.1017/S17441... (06.05.2022).
 
12.
Kiepas, A., 2020. Człowiek w świecie procesów cyfryzacji, Współczesne wyzwania i przyszłe skut-ki, „Filozofia i Nauka”, t. 8, cz. 1, https://journals.pan.pl/public... (06.05.2022).
 
13.
Lemley, M.A., Casey, B., 2019, Remedies for Robots, s. 1311-1396, https://lawreview.uchicago.edu... (06.05.2022).
 
14.
Matsuzaki, H., Lindemann, G., 2016, The autonomy-safety-paradox of service robotics in Europe and Japan: a comparative analysis, AI & Society, nr 31(4), s. 501-517, https://link.springer.com/arti... (06.05.2022).
 
15.
Michalski, R., 2018. ‘How to Sue a Robot’, Utah Law Review, nr 2018(5), s. 1021-1072, https://law.utah.edu/cgi/viewc... (06.05.2022).
 
16.
Rachum-Twaig, O., 2020. Whose Robot is it Anyway? Liability for Artificial-Intelligence-Based Robots, University of Illinois Law Review, s. 1141-1176, https://www.illinoislawreview.... (06.05.2022).
 
17.
Rahmatian, S., 1990. Automation Design: Its Human Problems, Systemic Practice, nr 3(1), 67-80, https://www.researchgate.net/p... (06.05.2022).
 
18.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za działanie systemów sztucznej inteligencji z dnia 4 maja 2020 r., https://www.europarl.europa.eu... (06.05.2022).
 
19.
Shavell, S., 2019. On the Redesign of Accident Liability for the World of Autonomous Vehicles, NBER WORKING PAPER SERIES, https://www.nber.org/system/fi... (06.05.2022).
 
20.
Talley, E., 2019. Automatorts: How Should Accident Law Adapt to Autonomous Vehicles? Les-sons from Law and Economics, https://www.hoover.org/sites/d... (06.05.2022).
 
21.
Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles, https://www.sae.org/standards/... (06.05.2022).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top