ORIGINAL PAPER
ACTIVITY OF YOUNG CONSUMERS ON THE INTERNET IN FREE TIME
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Online publication date: 2020-09-28
 
 
Publication date: 2020-09-28
 
 
NSZ 2020;15(3):13-28
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The Internet, called the "new medium" or "hypermedia" is ubiquitous in the everyday life of a young consumer. It is used by young people for different purposes and to meet different needs. The aim of the article was to present the current knowledge about the use of this medium in leisure time and its attitudes towards the use of the Internet by young people. The study used secondary data, which allowed to characterize free time as well as aspects related to its use by young consumers. The study used thematic books and studies on the charac-teristics of the contemporary Z generation. To illustrate the considerations undertaken, reference was made to own research aimed at determining the forms of activity undertaken by young consumers in their free time online and their beliefs related to the use of the Internet. The research was conducted in May 2019 in one of Warsaw's schools in Bemowo. The research involved 80 students from grades 3 of junior high school and 8th grade. The survey was based on a diagnostic survey method. The research was of a pilot character.
 
REFERENCES (20)
1.
DRAGAN M., 2013, Czas wolny młodzieży gimnazjalnej, (w:) M. Banach, T.W. Gierat (red.), Formy spędzania czasu wolnego, Wyd. , Kraków.
 
2.
DUMAZEDIER J., 1960, Problemès actuels de la socjologie du doisir, “RISS”, Vol XII, No. 4.
 
3.
GURMIŃSKA K., TARAPATA J., 2019, Postawy studentów wobec korzystania z Internetu, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, nr 14 (4).
 
4.
IMMORDINO-YANG M.H., CHRISTODOULOU J.A., SINGH V., 2012, Rest is not idleness: implications of the brain’s default mode for human development and Education, “Perspectives on Psychological Science”, No. 7(4).
 
5.
JABŁOŃSKA M.R., 2018, Człowiek w cyberprzestrzeni. Wprowadzenie do psychologii Internetu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
6.
KWILECKI K., 2011, Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
 
7.
MACHOWSKA E., 2015, Przebywanie on-line w perspektywie spędzania czasu wolnego przez młodzież, (w:) P. Barańska (red.), Rodzina i dzieci (w) sieci, Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola.
 
8.
NAWOJCZYK M., 2011, Czas wolny – pochodna czy determinanta pozycji społecznej, (w:) D. Mroczkowska (red.), Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy, Difin, Warszawa.
 
9.
OLEJNICZUK-MERTA A., 2009, Zachowania młodych konsumentów na rynku, WAiP, Warszawa.
 
10.
PIĘTA J., 2004, Pedagogika czasu wolnego, Wyd. DrukTur, Warszawa.
 
11.
PRZECŁAWSKI K., 2002, Człowiek i jego czas wolny, „Human Movement”, nr 2.
 
12.
RABISZ R., KWILOSZ E., MOSKAL-SZYBKA M., 2014, Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież na przykładzie województwa podkarpackiego, „Pielęgniarstwo XXI wieku”, nr 4(49).
 
13.
SOWA I., 2013, Gospodarowanie czasem jako element zachowań konsumenckich młodzieży, „Handel Wewnętrzny”, nr 4.
 
14.
TARAPATA J., 2020, Forms of Spending Free Time by Generation Z of Consumers in Poland and Determinants of Their Choice, Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7.
 
15.
WYRWISZ J., 2018, Konsument pokolenia Z wobec komunikacji marketingowej – wyzwania i ograniczenia, „Marketing i Rynek”, nr 9.
 
16.
ZALEWSKI Z., 2010, Internet as Psychological Challenge. General Comments, (w:) A. Błachnio, A. Przepiórska, A. Rowiński (red.), Internet in Psychological Research, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010.
 
17.
GUS, 2020, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020r., https://stat.gov.pl/obszary-te... (dostęp: 29.12.2020).
 
18.
PRENSKY M., 2001, Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001, https://www.marcprensky.com/wr... (dostęp: 10.12.2020).
 
19.
RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH WŚRÓD UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z KRAKOWA, 2017, Korzystanie z urządzeń elektronicznych oraz z Internetu przez dzieci i młodzież, Instytut Badawczy IPC SP. Z O.O., https://www.mcpu.krakow.pl/sit... (dostęp: 28.12.2020).
 
20.
SANECKA E., 2014), Samoujawnianie online. Przegląd teorii i wyników wcześniejszych badań, [w:] M. Wysocka-Pieczyk, K. Tucholska, Człowiek Zalogowany 3. Różnorodność sieciowej rzeczywistości, Biblioteka Jagiellońska, Kraków, http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra... (dostęp: 19.01.2021).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top