REVIEW PAPER
Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie międzynarodowym – wybrane zagadnienia
 
More details
Hide details
1
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 
 
Online publication date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
NSZ 2017;12(2):95-106
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of this article is an ana lysis selected issues in international human resource management. On the basis of numerous sources that the author to cite, expresses the conviction that the challenges of contempo-rary international human resources management - are very large and exceptionally up to date. In the first part of the article attention was paid to understanding the concept of international human resource management and the determinants of International HRM. Further chapter described the problems related to multiculturalism in international human resource management. Managers' features and skills in international companies is another problem presented in the article. The issues related to foreign missions in the context of expatriation and repatriation are also described. In the last part of the article pointed out the main challenges in the contemporary organizations in the area of international human resource management.
 
REFERENCES (35)
1.
BĄKIEWICZ A., ŻUŁAWSKA U., 2010, Rozwój w dobie globalizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
2.
GLIŃSKI B., KUC B.R., FOŁTYN H., 2000, Menedżeryzm. Strategie. Zarządzanie, Key Text, Warszawa.
 
3.
JANOWSKA Z., 2009, Zarządzanie różnorodnością kulturową, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer, Kraków.
 
4.
KNAP-STEFANIUK A., 2016, Dojrzali pracownicy we współczesnych przedsiębiorstwach – kompetencje, wiedza i różnorodność, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, Nr 46(1).
 
5.
KNAP-STEFANIUK A., KARNA W.J., 2016, Wyzwania współczesnego przywództwa, [w:] T. Oleksyn, B.A. Sypniewska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 
6.
KNAP-STEFANIUK A., KARNA W.J., 2017, Zarządzanie talentami jako instrument rozwoju zasobów ludzkich we współczesnych organizacjach z uwzględnieniem problemu migracji, [w:] T. Kupczyk (red.), Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw, „Gazeta Wyborcza”, Wrocław.
 
7.
KOSTERA M. (red.), 2008, Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
8.
KOSTERA M., ŚLIWA M., 2010, Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
9.
LUDWICZYŃSKI A., STOBIŃSKA K., 2001, Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Poltext, Warszawa.
 
10.
NOWAKOWSKI M.K. (red.), 2000, Biznes międzynarodowy – obszary decyzji strategicznych, Key Text, Warszawa.
 
11.
NOWAKOWSKI M.K., 2005, Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
12.
OLEKSYN T., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, Wolters Kluwer, Kraków.
 
13.
PABIAN A., 2008, Zarządzanie personelem międzynarodowym. Wybrane uwarunkowania kulturowe, [w:] P. Wachowaniak (red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
14.
POCZTOWSKI A. (red.), 2002, Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
 
15.
POCZTOWSKI A., 2012, Znaczenie ekspatriantów w przedsiębiorstwie międzynarodowym, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
16.
POCZTOWSKI A. (red.), 2015, Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
17.
SIMPSON D., 2008, Zalety i wady zróżnicowania personelu w przedsiębiorstwach międzynarodowych, [w:] P. Wachowaiak (red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
18.
STAŃCZYK S., 2008, Nurt kulturowy w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
19.
ŚCIBOREK Z., 2004, Ludzie – cenny kapitał organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
20.
ARMSTRONG M., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna, Kraków, [w:] M. Wodnicka, 2009, Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacji globalnej konkurencji, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Ludzie-Jakość-Organizacja”, Nr 2, http://miscellanea.ujk.edu.pl/... ka. pdf (06.01.2017).
 
21.
BREWSTER C., SPARROW P., VERNON G., HOULDSWORTH E., 2011, International Human Resource Management, http://www3.ul.ie/ulearning/ht...%, 20Re source%20Management.pdf (04.01.2017).
 
22.
DORDEVIC B., 2016, Impact of National Culture on International Human Resource, Management, “Economic Themes”, 54(2), https://www.degruyter.com/down..., 0014/ethemes-2016-0014.pdf (06.01.2017).
 
23.
HAWRYSZ L., 2009, Konsekwencje różnic kulturowych, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, Nr 2, http://miscellanea.ujk.edu.pl/... (05.01.2017).
 
24.
KAPELA M., 2012, Dialog Międzykulturowy, „Homines Hominibus” 1(8), http://www.homines.wspia.pl/ numer-1-2012 (03.01.2017).
 
25.
PANDA S., 2010, Managing cultural diversity - strategies for organizational success, “Journal of Contemporary Research in Management”, http://www.psgim.ac.in/journal... 119 (04.01.2017).
 
26.
POCZTOWSKI A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa, [w:] M. Wodnicka, 2009, Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacji globalnej konkurencji, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, Ludzie-Jakość-Organizacja, Nr 2, http://miscellanea.ujk.edu.pl/... ka. pdf (06.01.2017).
 
27.
PURGAŁ-POPIELA J., 2012, Współczesne formy ekspatriacji w rozwoju przedsiębiorstwa na, rynkach międzynarodowych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Nr 6(89), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/... eta1.element.desklight-2b8e72b0-4a89-4357-856f, d5675927d8b2 (04.01.2017).
 
28.
PURGAŁ-POPIELA J., 2013, Różnorodność form międzynarodowej pracy i jej implikacje dla zarządzania zasobami ludzkimi, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, Nr 914, https://zeszyty-naukowe.uek.kr... (06.01.2016).
 
29.
PRZYTUŁA S., 2011, Problemy wielokulturowości w korporacjach międzynarodowych, „Problemy Zarządzania”, Vol. 9, Nr 4 (34), http://bazekon.icm.edu.pl/baze... (06.01.2017).
 
30.
SHAHZADI, I., JAVED A., SHAHZAIB, S., PIRZADA NASRREN, S., KHANAM, F., 2014, Impact of Employee Motivation on Employee Performance, “European Journal of Business and Management”, Vol. 6, No. 23, (03.01.2017), http://citeseerx.ist.psu.edu/v... (06.01.2017).
 
31.
SIMPSON D., 2014, Ekspatrianci wobec szoku kulturowego i odwróconego szoku kulturowego, “International Business and Global Economy”, Nr 33, European Union-10 Years after Enlargement, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/... 5db0c4 (03.01.2017).
 
32.
TRIPPNER-HRABI J., 2015, Zadania kierowników międzynarodowych zespołów wiedzy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, Nr 107, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/... ment/bwmeta1.element.ekon-element-000171410091 (05.01.2017).
 
33.
TROMPENAARS F., HAMPDEN-TURNER CH., 2005, Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 253-256, [w:] L. Hawrysz, 2009, Konsekwencje różnic kulturowych, „Studia i Materiały. Miscellanea, Oeconomicae, Ludzie-Jakość-Organizacja”, Nr 2, http://miscellanea.ujk.edu.pl/... (05.01.2017).
 
34.
WODNICKA M., 2009, Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacji globalnej konkurencji, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, Ludzie-Jakość-Organizacja, Nr 2, http://miscellanea.ujk.edu.pl/... Oferta/Pliki/31_a4_wodnicka.pdf (06.01.2017).
 
35.
ZAJĄC CZ., 2012, Kulturowe i personalne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych w świetle badań empirycznych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Nr 6(89), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/... (04.01.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top