ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZMIANY WEWNĄTRZ ORGANIZACJI W OCENIE PRACOWNIKÓW BADANYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU
 
 
Data publikacji online: 31-03-2017
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
NSZ 2017;12(1):143-152
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W procesie planowania i wdrażania zmian wewnątrz organizacji fundamentalne znaczenie mają ludzie. Na każdym etapie procesu zmian istotną kwestią są postawy, zachowania i reakcje pracowników na dokonujące się zmiany. Celem publikacji jest przedstawienie zmian w przedsiębiorstwie oraz opinii pracowników na temat wprowadzonych zmian wewnątrz organizacji. Realizacja tak postawionego celu wymaga z jednej strony przeprowadzenia rozważań teoretycznych na temat zmian wewnątrzorganizacyjnych, a z drugiej - empirycznego przedstawienia podjętej problematyki. Analizując wyselekcjonowaną literaturę przedmiotu ukazano wybrane zagadnienia zmian wewnątrzorganizacyjnych. Na podstawie zrealizowanych w latach 2012-2014 badań własnych, przeprowadzonych w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach branży budowlanej sektora prywatnego, zlokalizowanych w województwie małopolskim, zaprezentowano fragment wyników badań obejmujący odczucia respondentów wobec dokonanych w tych przedsiębiorstwach zmian na przestrzeni pięciu ostatnich lat, poprzedzających okres badań. Zaprezentowano obszary zmian wewnątrzorganizacyjnych oraz ocenę tych zmian z perspektywy osób biorących udział w badaniach.
 
REFERENCJE (19)
1.
ANTOSZKIEWICZ J.D., 2008, Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, Poltext, Warszawa.
 
2.
BAŃKA W., 2011, Człowiek w organizacji, Adam Marszałek, Toruń.
 
3.
BARAŃSKA D., 2014, Adaptacja pracowników do przekształceń w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa.
 
4.
CANNON J.A., MCGEE R., 2015, Rozwój i zmiana organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
5.
CZOP K., 2001, Zjawisko zmian organizacyjnych, [w:] M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa.
 
6.
FRANCIK A., 2003, Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 
7.
HUCZEK M., 2011, Zarządzanie ryzykiem w innowacyjnej działalności organizacji, [w:] D. Fatuła (red.), Społeczne, marketingowe i innowacyjne aspekty kreowania zmian w organizacjach, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 
8.
JABŁOŃSKI M., 2015, Struktura kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami, [w:] Ł. Jabłoński (red.), Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje, CeDeWu, Warszawa.
 
9.
MILEWSKA J., WOSZCZYK P., 2012, Od oporu do aktywnej partycypacji. Jak przygotować siebie i zespół do wprowadzenia zmiany?, „Personel i zarządzanie”, nr 11.
 
10.
MIŚ A., 2013, Wprowadzenie, [w:] A. Miś (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 
11.
MYJAK T., 2014, Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze, Adam Marszałek, Toruń.
 
12.
MYSZKA L., 2016, Znaczenie pracy i zawodu dla człowieka, [w:] J. Mółka (red.), Praca i rozwój człowieka, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 
13.
OCZKOWSKA R., 2014, Rozwój zasobów ludzkich – istota, instrumenty, podmioty, [w:] R. Oczkowska i U. Bukowska (red.), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Difin, Warszawa.
 
14.
OLEJCZYK-KITA K., 2016,Ciągła zmiana – czy zasoby stanowią barierę?, [w:] A. Jaki, M. Kowalik (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 
15.
PACHURA A., NITKIEWICZ T., KURAŚ M., 2016, Zmiana a sukces organizacji – porównawcze studium przypadku wybranych przedsiębiorstw, [w:] A. Jaki, M. Kowalik (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 
16.
ROSZAK M., 2016, Zmiany, zmiany, zmiany…, „Problemy jakości”, nr 7-8.
 
17.
SOBKA M., 2014, Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce, Politechnika Lubelska, Lublin.
 
18.
WOLFRAM-KRUKOWSKA B., OSTROWSKA K., 2012, Kwadratura koła, czyli jak przeprowadzić organizację przez zmianę? , „Personel i zarządzanie”, nr 1.
 
19.
ZAJĄC Cz., 2006, Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top